Statut Grada

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Šibenika (u daljem tekstu: Grad), javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u područjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada.