Zakoni i propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) - poveznica 

 

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne - regionalne samouprave ("Narodne novine", broj: 127/17) - poveznica 

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - poveznica 

 

Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj: 144/12, 121/16) - poveznica 

 

Zakon o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj: 115/16101/17) - poveznica 

 

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine", broj 50/17) - poveznica 

 

Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine", broj 102/17) - poveznica