Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Šibenika

23.05.2018

Javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Šibenika

Objavljen je javni natječaj za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Šibenika. Predmeti prodaje su rabljena službena vozila u vlasništvu Grada Šibenika Volkswagen Golf i Renault Clio.  

Početna cijena Volkswagen Golfa utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 kn sukladno Procjeni vrijednosti rabljenog vozila od 24.04.2018. god.

Početna cijena Renault Clia utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kn sukladno Procjeni vrijednosti rabljenog vozila 02/2018 od 24.04.2018. god.

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 500,00 kn, u korist računa Grada Šibenika (IBAN: HR23 2402 0061 8444 0000 3, poziv na broj: HR68 7757-oib (kupca), opis plaćanja: jamčevina po natječaju za kupnju vozila).

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana proteka roka za dostavu ponuda.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pregledati radnim danom od 8-14 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, na adresi: Auto centar Šibenik d.o.o. (Grcić, parkiralište), Put Bioca 15 b, Šibenik, uz prethodnu najavu na broj telefona: 091 366 3020.

Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve porezne i  druge eventualne troškove vezane za kupoprodaju vozila.

Pisana ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, oib, adresu i broj za kontakt,

-presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe,

-dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu,

-broj žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

-ponuđenu kupoprodajnu cijenu, najmanje u visini početne cijene vozila,

-ako ponuditelj podnosi ponude za više vozila , treba podnijeti ponudu posebno za svako pojedino vozilo.

Rok do kada trebaju stići ponude poštom ili osobno je do 08.06.2018. god. do 12 sati kada će biti i javno otvaranje ponuda.

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici (za svako vozilo posebno) s naznakom „natječaj za prodaju službenog vozila – ne otvaraj!“. Adresa za dostavu ponuda: Grad Šibenik-Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg palih branitelja domovinskog rata 1, 22000 Šibenik.

Nepotpune ponude, kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.