Sjednice Gradskog vijeća 2009. - 2013.

 


Akti s 37. sjednice Gradskog vijećaLapidarno statističko izvješće o radu Gradskog vijeća za razdoblje 2009. - 2013. godina (162.92 kB)
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Šibenika za 2010. i 2011. godinu (279.56 kB)
Izvješće tekuća pričuva ožujak 2013 (137.00 kB)
Prijedlog odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUGŠ (62.50 kB)
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone POS Meterize u Šibeniku (107.50 kB)
Prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnom doprinosu (32.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba (32.50 kB)
Prijedlog odluke o izradi VII (ciljanih) Izmjena i dopuna GUPGŠ (62.50 kB)
Prijedlog odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva na nekretnini (35.50 kB)
Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva dijela čest.br. 388-1 K.O. Šibenik u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (45.50 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 2147-2,2147-3,2147-6,2146-2,2416-3, sve K.O. Vrpolje (34.00 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 4216-3,4216-2 i 4216-4 K.O. Dubrava (33.50 kB)
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 5941-2 K.O. Šibenik (34.50 kB)
Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom grada Šibenika za 2012. g (200.00 kB)
Prijedlog zaključka u povodu rasprave Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda Grada Šibenika za 2010. i 2011. godinu (28.00 kB)
Prijedlog odluke o prihvatu prijenosa prava vlasništva na nekretnini (35.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 4216-3,4216-2 i 4216-4 K.O. Dubrava (34.00 kB)

 

Akti s 36. sjednice Gradskog vijećaANALIZA STANJA 11 I 2012 PRAVA (105.00 kB)
Misljenje o nacrtu konacnog prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana S-K-Z (34.50 kB)
Mjere za vrem. elemen. nepogode (111.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora (42.50 kB)
Odluka o dopuni Odluke o odredivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (31.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Sibenika (30.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu (45.00 kB)
Odluka o izradi Detaljnog plana ure (62.00 kB)
Odluka o izradi VI.(ciljanih) Izmjena i dopuna GUP_a GS (25.42 kB)
Odluka o povjeravanju kom. poslova kom. djel. nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prom. sign. (38.50 kB)
Odluka o povjeravanju komun. djelatnosti odr (39.00 kB)
Plan davanja koncesija u 2013. godini (43.00 kB)
Plan davanja koncesija za razdoblje od 2013. do 2015. godine (37.50 kB)
Rjesenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Sibenika (31.50 kB)
Smjernice za organzaciju i razvoj sustava zastite i spasavanja na podrucju grada Sibenika za 2013. godinu (49.00 kB)
Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sibenika (46.50 kB)
Zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na Statut OS Meterize (29.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje izvjesca gradonacelnika srpanj-prosinac 2012 (28.50 kB)
Zakljucak o usvajanju procjene ugrozenosti (28.50 kB)
Zakljucak o utvrdivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika (28.00 kB)
ZAPISNIK 36. SJEDNICE GV (513.76 kB)

 

Akti s 35. sjednice Gradskog vijeća01. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih (34.00 kB)
02. Zaključak o objavi poziva savjet mladih (29.50 kB)
ODLUKA O IZVRSAVANJU PRORACUNA ZA 2013 (55.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (41.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora (43.50 kB)
Odluka o nerazvrstanim cestama (83.00 kB)
POPIS ULICA ŠIBENIK nazivi za Katastar (70.41 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013. godinu (17.45 kB)
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini (59.29 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (80.50 kB)
Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu (40.00 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2012. godinu (44.00 kB)
Proračun 2013 - funkcijska (760.00 kB)
Proračun 2013 - grafovi (41.00 kB)
Proračun 2013 - opći dio (31.00 kB)
Proračun 2013 - posebni dio (162.00 kB)
Proračun 2013 - projekcije (41.00 kB)
Proračun 2013 - razvojni (33.50 kB)
Rješenje o imenovanju članova Školsko odbora Osnovne škole Meterize (30.50 kB)
Rješenje o preimenovanju ulice Uvala muna u ulicu Obala Zorana Mrvice (28.50 kB)
Zaključak o izmjeni i dopuni odluke -zdravstvena zaštita (31.50 kB)
Zapisnik 35 sjednice GV (269.83 kB)

 

Akti s 34. sjednice Gradskog vijećaIzmjena Odluke o izvrsenju Proracuna 2012 (32.00 kB)
Izmjene Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju GS u 2012 (26.18 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2012 (124.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - posebni dio (905.00 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - projekcije (41.00 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2012 - razvojni (32.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna za 2012 - opci dio (136.00 kB)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna DPU luke Pekovac (71.50 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2012 (31.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zastite i pomoci socijalno ugrozenim, nemocnim i drugim osobama GS za 2012 (32.00 kB)
Odluka o izmjeni javnih potreba u kulturi, tehnickoj kulturi i informiranju GS za 2012 (32.00 kB)
Odluka o ukljucivanju u projekt Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i priobalju SKZ za prostor GS (30.50 kB)
Rjesenje o imenovanju clana SO - OS Vidici (30.50 kB)
Rjesenje o imenovanju clana UV Javne ustanove Sportski objekti Sibenik (31.00 kB)
Rjesenje o imenovanju clana UV Muzeja GS (28.50 kB)
Rjesenje o utvrdivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Zupanijskog suda (37.00 kB)
Zakljucak o davanju predgodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Tin Ujevic Sibenik (12.16 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Jurja Sizgorica Sibenik (12.12 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Brodarica, Brodarica - brodarica (11.98 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Faust Vrancic Sibenik (12.05 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Jurja Dalmatinca Sibenik (12.31 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Petar Kresimir Sibenik (11.97 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Vidici Sibenik (12.05 kB)
Zakljucak o davanju predhodne suglasnosti na prijedlog Statuta OS Vrpolje, Vrpolje (11.99 kB)
Zakljucak o prihvacanju Godisnjeg izvjesca o radu Gradskih vrtica Sibenik za pedagosku godinu 2011. - 2012 (27.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna GS za mjesec kolovoz 2012 (28.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna GS za mjesec listopad 2012 (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna GS za mjesec rujan 2012 (27.50 kB)
ZAPISNIK 34 (237.00 kB)

 

Akti s 32. sjednice Gradskog vijećaBilanca polugodišnjeg izvještaja 2012 (54.50 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2012 (34.50 kB)
Odluka o dopuni odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora (42.00 kB)
Odluka o dopuni odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (30.00 kB)
Odluka o II.izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGŠ (53.00 kB)
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUGŠ (79.00 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma i sportske luke Vrnaža (72.00 kB)
Odluka o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na čest. br. 905-1 i 905-3 (37.00 kB)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana GŠ s PPUGŠ (38.00 kB)
Odluka o VI IiD GUP SI (2) (81.50 kB)
Odluka_UPU_BRODARICA_ID (90.00 kB)
Rješenje o imenovanju područja od ulaza s magistrale kod kamenoloma Vukovca do uvale sv. Josipa (31.00 kB)
Rješenje o imenovanju područja od. Ul. Ivana Meštrovića, iza tvornice i ispod Smričnjaka (30.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Jurja Dalmatinca (29.00 kB)
Zaključak u povodu rasprave Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2011. godinu (27.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju u postupku preoblikovanju Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba-udruge za natjecanje u športsko-dioničko društvo (46.50 kB)
ZAPISNIK 32. sjednice GV (238.50 kB)

 

Akti s 31. sjednice Gradskog vijećaGodišnji obračun proračuna 2011 (35.50 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 2011 (96.00 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture 2011 (41.01 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2011 (15.82 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2011. godinu (37.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa pomoći soc. ugroženim._. 2011 (42.00 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2011 (42.00 kB)
Odluka o davanju na korištenje brodova za prijevoz putnika i tereta na državnoj liniji Brodarica-Krapanj (14.66 kB)
Odluka o dopuni djelatnosti Osnovne škole Jurja Dalmatinca (12.56 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu (30.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta (38.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (30.50 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Mandalina - Kuline (82.00 kB)
Odluka o povjeravanju poslova javnog prijevoza u linijskom obalnom prometu (15.19 kB)
Odluka o usvajanju odluke o privremenom parkiralištu - Stjepana Radića (nogostup) u 2. parkirališnu zonu (11.52 kB)
Opći dio godišnjeg obračuna 2011 (361.56 kB)
Posebni dio godišnjeg obračuna 2011 (461.86 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i intervencijama sa financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Šibenik za 2011. godinu (11.38 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2011. godinu (11.04 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Hravtskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2011. godinu (11.24 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2011. godinu (10.98 kB)
Zaključak o prihvaćanju iIvješća o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2011. godinu (10.99 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem Galerije svetog Krševana Šibenik u 2011.g (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenik za 2011. godinu (11.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Gradska čistoća d.o.o. Šibenik za 2011. godinu (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Gradski parking d.o.o. Šibenik za 2011. godinu (11.17 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik za 2011. godinu (28.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. Šibenik za 2011. godinu (12.41 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Čempresi d.o.o. Šibenik za 2011. godinu (28.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura d.d. Šibenik za 2011. godinu (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2011. godinu Podi-Šibenik d.o.o. Šibenik (28.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje gradonačelnikova izvješća siječanj -lipanj 2012 (28.50 kB)
ZAPISNIK 31. sjednica GV (304.00 kB)

 

 

Akti s 29. sjednice Gradskog vijećaZAKLJUČAK o zaštiti i promicanju interesa Grada Šibenika (34.50 kB)
ZAPISNIK 29 sjednice GV (504.20 kB)

 

Akti s 28. sjednice Gradskog vijećaOdluka o autotaksi prijevozu osoba (86.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (33.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta Šibenik (34.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o statusu, djelatnostima i istrojstvu muzeja (32.50 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja POS Meterize (61.00 kB)
Odluka o mjerilima za naplatu usluga Gradskih vrtića Šibenik (19.44 kB)
Odluka o osnivanju Osnovne škole Meterize (59.00 kB)
Odluka o promjeni granice Grada Šibenika i Općine Primorski Dolac (44.00 kB)
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika (24.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (37.00 kB)
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Šibenika (208.50 kB)
Rješenje o imenovanju područja zapadno od Šibenskog mosta (30.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (28.50 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Šibenika (32.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika (28.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Šibenik (11.56 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2012 (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec siječanj 2012. godine (11.18 kB)
Odluka o sudjelovanju u postupku preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik iz športskog kluba-udruge za natjecanje u športsko-dioničko društvo (48.50 kB)
ZAPISNIK 28 sjednice gv (445.65 kB)

 

Akti s 27. sjednice Gradskog vijećaIzvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec listopad 2011. godine (11.49 kB)
ODLUKA O IZVRSAVANJU PRORACUNA ZA 2012. (55.50 kB)
Odluka kojom se traži mišljenje zbora građana Mjesnog odbora Sitno Donje (13.11 kB)
Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Šibenika (32.00 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu (29.50 kB)
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (51.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja kom. poslova kom. dj. dezinsekcije i deratizacije (42.00 kB)
Odluka o stavljanju izvan snage DPU Šubićevac (30.50 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata grada Šibenika (81.50 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (63.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2012. (53.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu (36.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2012. godini (120.00 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemočnim i drugim osobama GŠ za 2012. (39.50 kB)
Proračun 2012-2014 (370.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Tin Ujević (30.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Faust Vrančić (31.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Petar K. IV (30.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Vidici (30.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Jurja Dalmatinca (12.61 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Jurja Šižgorića (12.63 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Vrpolje (32.00 kB)
zaključak odavanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Brodarica(2) (26.00 kB)
zaključak o primanju k znanju izvješća gradonačelnika lipanj-prosinac 2011 (1) (28.50 kB)
ZAPISNIK 27. sj. gv. (285.50 kB)

 

Akti s 26. sjednice Gradskog vijećaIzmjena Odluke o izvršenju Proračuna 2011 (31.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini (67.00 kB)
Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2011. godinu (43.00 kB)
Izmjene Programa održavanja komunalne infrrastrukture na području Grada Šibenika za 2011 godinu (48.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2011 - posebni dio 2 (631.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna za 2011 - opći dio 2 (135.00 kB)
Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2011-13 2 (36.50 kB)
Izmjene i dopune projekcija 2012-13 2 (44.00 kB)
Odluka o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama (30.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu (29.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim , nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2011. godinu (37.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2011. godinu (37.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju kazališta - Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (12.23 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija - zapad (64.00 kB)
Odluka o o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Šubićevac - ex Poliplast (12.08 kB)
Odluka o pokretanju postupka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Šubićevac - ex Poliplast (24.20 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja kom. dj. sakupljanja i postupanja s neupisanim psima (54.00 kB)
Odluka o priključenju komunalne vodne građevine (95.50 kB)
Odluka o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika s Prostornim planom uređenja Grada Šibenika (66.50 kB)
Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi - Šibenik (84.50 kB)
Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta (34.00 kB)
Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knižnice (14.06 kB)
Rješenje o razrješenju i imenivanju člana odbora za prostorno uređenje, komunalni gos (11.47 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za dodjelu nagrade i drugih priznanja (11.29 kB)
Rješenje o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (12.62 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (11.60 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o fin. izgr. kom. infr. između GŠ i NCP (39.00 kB)
izvješće kolovoz (11.04 kB)
zaključak o prihvaćanju izvješća gradskih vrtića (11.26 kB)
Zapisnik 26. sjednice (277.50 kB)

 

 

 

Akti s 22. sjednice Gradskog vijećaOdluka o dodjeli na upravljanje tvrdave Barone (Subicevac) Drustvu za ocuvanje Sibenske bastine Juraj Dalmatinac (31.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koristenju gradskih parkiralista (41.01 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o priznanjima Grada Sibenika (11.54 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natjecaja za davanje u zakup poslovnog prostora (30.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (33.50 kB)
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Subicevac -ex Poliplast (63.50 kB)
Odluka o ogranicenju i zabrani grad. radova tijekom turist. sez. (53.50 kB)
Odluka o uclanjivanju u LAG Krka (29.50 kB)
Odluka o ustrojstvu Jedinice za unutarnju reviziju Grada Sibenika (14.23 kB)
Odluka o usvajanju Odluke o privremenom ukljucivanju parkiralista lokalna cesta Solaris u 2. parkiralisnu zonu (12.43 kB)
Rjesenja o razrjesenju i imenovanju clana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja (28.00 kB)
Rjesenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu steta od elementarnih nepogoda (14.65 kB)
Rjesenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Sportski objekti Sibenik (31.50 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clana Odbora za gospodarstvo (28.00 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clana Odbora za plan, financije i gradsku imovinu (30.00 kB)
Zakljucak Stara gradska jezgra (71.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu Centra za pomoc i njegu Grada Sibenika za 2010. godinu (27.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu Gradske knjiznice Juraj Sizgoric za 2010. g. (10.88 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu Hrvatskog narodnog kazalista u Sibeniku za 2010. godinu (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu Muzeja Grada Sibenika za 2010 (10.84 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu i intervencijama Javne vatrogasne postrojbe za 2010. (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu za 2010. godinu Javne ustanove Sportski objekti Sibenik (10.88 kB)
Zakljucak prima se k znanju Izvjesce Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeca Grada Sibenika (31.00 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Cempresi d.o.o. Sibenik za 2010. godinu (12.16 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Gradska Cistoca d.o.o. Sibenik za 2010. godinu (26.50 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Gradski parking d.o.o. Sibenik za 2010. godinu (10.69 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Podi - Sibenik d.o.o. za 2010. godinu (26.50 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva TEF d.d. Sibenik za 2010. godinu (10.98 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Vodovod i odvodnja d.o.o. Sibenik za 2010. godinu (26.50 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Godisnjeg izvjesca o poslovanju trgovackog drustva Zelenilo d.o.o. Sibenik za 2010. godinu (10.67 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Izvjesca o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sibenika za 2010. godinu (26.50 kB)
Zakljucak u povodu rasprave Izvjesca o radu gradonacelnika za razdoblje prosinac 2010. godine - lipanj 2011. godine (26.50 kB)
Zapisnik 22. sjednice Gradskog vijeća (303.50 kB)

 

Akti s 21. sjednice Gradskog vijeća


Datum sjednice: 18. svibnja 2011.
Godišnji obračun proračuna 2010 (33.50 kB)
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2010. (112.00 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2010. godinu (39.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa pomoći soc. ugroženim... 2010 (37.50 kB)
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (87.50 kB)
Izvješće o realizaciji javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2010. (13.61 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2010 (41.00 kB)
Odluka o dop. Odluke o koriš.gradskih park.S.R.I. (30.00 kB)
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (64.50 kB)
Odluka o neprihvaćanju ponuda za kupnju građevinskog zemljišta u K.O. Šibenik (39.50 kB)
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2010. godinu (208.50 kB)
Odluka o usvajanju Stjepana Radića (Izgradnja) (34.50 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (12.86 kB)
Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika (13.64 kB)
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Vrpolje (12.71 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Gradske vrtiće Šibenik (29.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Šibenik (30.50 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti Gradskim vrtićima Šibenik za kupnju nekretnine čest. br. 2524 i 2525 K.O. Šibenik (46.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti Gradskim vrtićima Šibenik za raspolaganje nekretninom čest. br. 2242 i 2243 Z.U. 319, poduložak 3, K.O. Šibenik (45.00 kB)
Zaključak o suglasnosti za prijenos prava vlasništva prostora u Težačkoj ulici 61, Gradskim vrtićima Šibenik (43.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika (11.19 kB)
Zapisnik 21. sjednice Gradskog vijeća (266.50 kB)

 

Akti s 20. sjednice Gradskog vijeća


Datum sjednice: 30. ožujka 2011.
ZAPISNIK-20-sj-gv (300.00 kB)
izvješće tekuća pričuva prosinac 2010 (74.49 kB)
izvješće tekuća pričuva veljača 2011 (74.60 kB)
Odluka -koncesija prijevoz u SGJ (30.87 kB)
Odluka - koncesija malo plakatiranje u Šibeniku (31.76 kB)
Odluka o dop. Odluke o koriš.gradskih park.AS (20.47 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Mreže osnovnih škola na području Grada Šibenika (32.90 kB)
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Centra za pomoć i njegu GŠ (32.67 kB)
Odluka o izradi detaljnog plana uređenja Brodarice -Gomiljak (33.49 kB)
Odluka o naknadi za razvoj odvodnje na vodoopskrbnom području GŠ (44.00 kB)
Odluka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa (29.83 kB)
Odluka o prihvaćanju incijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova (30.45 kB)
Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Sinja (22.58 kB)
Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Trogira (24.00 kB)
Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Vukovara (23.50 kB)
Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Općine Tuzle u Bosni i Hercegovini (24.50 kB)
Odluka o ustrojstvu Gradske uprave GŠ (62.00 kB)
Odluka o usvajanju - Ante Starčevića (24.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja knjižnice (23.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnateljice galerije (26.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK u Šibeniku (22.50 kB)
Rješenje o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti (21.50 kB)
UPU Brodarica_Odluka (57.50 kB)
Zaključak o davanju odobrenja na program rada savjeta mladih (21.50 kB)
Zaključak o davanju potpore otvaranja Sveučilišta u Šibeniku (23.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnost JVP da se udruži u zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske (26.00 kB)

 

 

Akti s 16. sjednice Gradskog vijeća


Datum sjednice: 21. prosinca 2010.
Zapisnik sa 16. sjednice GV-a (520.03 kB)
Izmjena ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2010 (71.76 kB)
Izmjene i dopune projekcija 2011-2012 (73.44 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2010 - kapitalna (78.54 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2010 - opći (119.73 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2010 - posebni dio (216.06 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog ravnatelja Galerije Sv_ Krševan (64.48 kB)
zaključak odavanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Brodarica (66.78 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Petar K_ IV (66.20 kB)
Rješenje o razrješenju ravnatelja HNK u Šibeniku (60.42 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2011 (112.16 kB)
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Sv_ Krševana Šibenik (73.53 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Vidici (66.22 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi GŠ za 2010_ g (68.42 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2010_g (66.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske kjnižnice Juraj Šižgorić (66.98 kB)
Program gradnje OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2011 (87.07 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Faust Vrančić (67.15 kB)
program javnih potreba u sportu za 2011 (94.78 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Jurja Šižgorića (66.27 kB)
Rješenje o imenovanju članova Festivalskog vijeća (65.99 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (107.17 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (67.14 kB)
Zaključak povodom razmatranja gradonačelnikova Izvješća o radu za razdoblje lipanj-prosinac (72.81 kB)
IZMJENE Programa održavanja komunalne infrrastrukture 2010 (82.56 kB)
IZMJENE Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010 (83.62 kB)
ODLUKA O IZVRSENJU PRORACUNA ZA 2011 (97.56 kB)
Odluka o izmjeni Programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama GŠ za 2010_ g (84.42 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Tin Ujević (66.87 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (40.31 kB)
Odluka o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta ul_ Petra Preradovića u 2_ parkirališnu zonu (40.19 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture 2011_ godine (145.16 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2011_ godinu (121.89 kB)
Staututarna odluka o izmjeni statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (67.89 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu alerije likovnih umjetnosti Sv_ Krševana (59.85 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika (59.65 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Jurja Dalmatinca (66.54 kB)
Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Tin Ujević (71.05 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Vrpolje (71.85 kB)

 

 

Akti s 12. sjednice Gradskog vijeća


Datum sjednice: 24. kolovoza 2010.
ZAPISNIK 12_ sj_ gradskog vijeća (299.60 kB)
Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeca Grada Sibenika (22.48 kB)
Rjesenje o imenovanju odbora za gospodarstvo (19.74 kB)
Rjesenje o imenovanju odbora za drustvene djelatnosti (19.76 kB)
Rjesenje o imenovanju odbora za plan, financije i gradsku imovinu (19.84 kB)
Rjesenje o imenovanju odbora za prostorno uredenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (20.92 kB)
Rjesenje o imenovanju odbora za suradnju sa opcinama (21.43 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju Mandatnog povjerenstva (19.99 kB)
Odluka o ukljucivanju u projekt Razvoj LEADER-ova pristupa u S-K-Z na prostoru Grada Sibenika (21.21 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju odbora za dodjelu nagrada (20.23 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju odbora za izbor i imenovanja (20.67 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja (20.40 kB)
Odluka o oslobadanju udruga od placanja zakupnine za koristenje prostora (27.86 kB)
Odluka o uredenju prometa na podrucju Grada (44.93 kB)
Zakljucak o neprihvacanju ponude Suncani Hvar d_d (20.54 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koristenju gradskih parkiralista (29.60 kB)
Odluka o uredenju prometa na otoku Kapriju (76.70 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca kazaliste 2009 (20.25 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca knjiznica 2009 (20.33 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca centar za njegu 2009 (20.34 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca muzeja 2009 (20.24 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca sportski objekti 2009 (20.37 kB)
Zakljucak o davanju suglasnosti na Odluku Glavne Skupstine TEF-a (26.77 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve za mjesec lipanj (20.45 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu JVP 2009 (20.32 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o korostenju sredstava tekuce pricuve za mjesec srpanj (20.44 kB)

 

Akti s 11. sjednice Gradskog vijeća


Datum sjednice: 8. srpnja 2010.
ZAPISNIK 11_ sj_gv (290.36 kB)
Statut Grada Sibenika (132.01 kB)
Godisnji obracun proracuna 2009 (31.17 kB)
izbor potpredsjednika GV (20.01 kB)
Odluka o potvrdivanju i imenovanju gradonacelnika GS (22.13 kB)
rjesenje o razrjesenju i imenovanju clanova Upravnog vijeca knjiznica (27.49 kB)
Rjesenje o razrjjesenju i imenovanju clanova Upravnog vijeca gradskih vrtica (26.81 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clanova Upravnog vijeca Muzej (26.64 kB)
upravno vijece sportski objekti (26.88 kB)
Rjesenje o imenovanju upravno vijece centar za njegu (21.92 kB)
Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clanova Upr_ vijeca Puckog otvorenog ucilista (26.69 kB)
rjesenje o razrjesenju i imenovanju clanova upravnog vijeca JVP (21.57 kB)
ODLUKA - NJIVICE (109.11 kB)
Godisnji obracun 2009 - opci dio (84.99 kB)
Godisnji obracun 2009 - posebni dio (231.35 kB)
Izvjesce o ostvarivanju programa odrzavanja 2009 (68.49 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2009 (14.34 kB)
Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Sibenika za 2009_ godinu (29.45 kB)
Izvjesce o ostvarivanju Programa gradnje 2009 (89.08 kB)
Izvjesce o izvrsenju Programa javnih potreba u sportu za 2009_ godinu (23.10 kB)
Izvjesce o izvrsenju Programa pomoci soc_ ugrozenim_ 2009 (30.37 kB)
zakljucak o prihvacanju prijedloga vodoopskrba (21.09 kB)
ODLUKA KOM_DOPR (60.65 kB)
PRAVILNIK - spomenicka renta (33.25 kB)
zakljucak o objavi poziva savjet mladih (21.09 kB)
Odluka o placama i drugim pravima lokalnih duznosnika iz radnog odnosa (23.69 kB)
Stozer zastite i spas - izmjena i dopuna Rj (20.87 kB)
21_IZVJESTAJ_sast_spasavanje_2009 (61.02 kB)
PLAN ZIMA 2010 (72.25 kB)
SMJERNICE 2010 97-03 (48.15 kB)
odluka o prijenosu prava vlas_JVP (16.42 kB)
SUCI POROTNICI opcinski (25.70 kB)
GV-IMENOVANJE RAVNATELJA VRTICA (20.35 kB)
OS vrpolje iz reda ucitelja (26.76 kB)
skolski jurja sizgorica (26.94 kB)
skolski odbor jurja dalmatinca (27.15 kB)
skolski odbor Jurja Sizgorica (27.16 kB)
skolski odbor Petar Kresimir (27.11 kB)
skolski odbor Faust vrancic (27.69 kB)
skolski odbor Tin Ujevic (27.17 kB)
skolski odbor Vidici (26.97 kB)
skolski odbor Vrpolje (26.93 kB)
skolski odbor Brodarica (27.01 kB)
izvjesce za svibanj (20.59 kB)