Sjednice Gradskog vijeća 2013. - 2017.

29. sjednica Gradskog vijeća022-privitak-MPOUM Grada Sibenika_ FINAL.pdf (13.54 MB)
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2016.doc (164.50 kB)
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Šibenika.doc (60.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ulaz u NP Krka.doc (173.50 kB)
Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Šibenska maslina.doc (36.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna V Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.doc (88.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.doc (36.00 kB)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2017.doc (52.50 kB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika.doc (53.00 kB)
Odluka o osnivanju postrojbi civilne opće namjene Grada Šibenika.doc (33.50 kB)
Odluka o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Smilje.doc (24.00 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije tematskog puta -putovi masline i loze Morinjskog zaljeva.doc (42.00 kB)
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog planiranja.doc (35.00 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola gš za 2017.doc (57.50 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2017.doc (73.50 kB)
Plan zaštite od požara za Grad Šibenik.doc (66.50 kB)
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za period od 2016 do 2019.doc (77.50 kB)
Suglasnost Vodovod i odvodnja-2017 KOnoba - Brnjača.doc (40.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjek vrtića Smilje.doc (26.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni statuta Tvrđave kulture Šibenik.doc (27.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Meterize.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Vidici.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Brodarica.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Fausta Vrančića.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jurja Dalmatinca.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Petra Krešimira.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Tina Ujevića.doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Vrpolje (1).doc (25.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Tvrđave kulture Šibenik.doc (25.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec veljaču 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za 2016 godinu jvp.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Master plana.doc (44.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj-prosinac 2016.doc (24.50 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest br 3009-1 ko Šibenik.doc (34.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest br 2535-1 ko Jadrtovac.doc (39.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest br 5153-13 ko Konjevrate.doc (34.00 kB)
Zaključak o ukidanju sttausa javnog dobra na čest br 4106-5 ko Krpanj.doc (34.50 kB)

 

 

27. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2015 godinu (151.00 kB)
II Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2016 (28.50 kB)
II Izmjene i dopune Proračuna 2016 - funkcijska (266.67 kB)
II Izmjene i dopune Proračuna 2016 - opći (59.50 kB)
II Izmjene i dopune Proračuna 2016 - posebni (78.44 kB)
II Izmjene i dopune Proračuna 2016 - projekcije (66.00 kB)
II Izmjene i dopune Proračuna 2016 - razvojni (66.00 kB)
II Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016 godini (143.00 kB)
Izmjena plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2016 (46.50 kB)
Izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42.50 kB)
Izmjena programa održavanja komunlane infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016 godini (120.50 kB)
Izvješće o mirovanju mandata predsjednika GV Ivice Poljička (30.50 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2017 (57.00 kB)
Odluka o II izmjenama programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016 g (32.50 kB)
Odluka o II izmeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016 godinu (32.00 kB)
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika za razdoblje od 2017-2022 godine (29.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o o nerazvrstanim cestama za - Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (39.50 kB)
Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2016 (33.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni visine koeficijenata boravišne pristojbe (26.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Podi (237.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika. (37.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2016 g (30.00 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi - 6.12. 2016 (80.50 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Mandalina - Kuline (108.50 kB)
Odluka o izradi UPU Podsolarsko stambeno naselje s turističkim kapacitetima oznake NA5 (86.50 kB)
Odluka o ustupanju kapitalne imovine - kanti, kontejnera i komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada Gradskoj čistoći (33.50 kB)
Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika (25.50 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2016 godinu (60.00 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.godinu (51.50 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 (100.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu (76.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2017 (37.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017 godini (209.00 kB)
Programi javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g (48.00 kB)
Proračun 2017 - funkcijska (1.38 MB)
Proračun 2017 - opći (52.00 kB)
Proračun 2017 - posebni (218.00 kB)
Proračun 2017 - projekcije (65.50 kB)
Proračun 2017 - razvojni (60.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Šibenika (31.50 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Tvrđava kulture Šibenik (32.00 kB)
Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika (23.50 kB)
Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika (24.50 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih prizanja (27.00 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Šibenika (28.00 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Šibenika (27.50 kB)
Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika (23.50 kB)
Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda (33.50 kB)
Strategija-upravljanja-i-raspolaganja-nekretninama-u-vlasnistvu-Grada-Šibenika-za-razdoblje-2017-2022 (262.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta JVP (27.50 kB)
Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o pripadanju birača mjesnim odborima i gradskim četvrtima (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2015. i 2016 (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Šibenska maslina za pedagošku godinu 2015. i 2016 (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec listopad 2016 (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec rujan 2016 (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec studeni 2016 (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog (26.00 kB)
Zaključak o sazivanju izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika u svezi benzinske crpke na rivi (25.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 848-63 K. O. Šibenik (34.50 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 5153-4 K.O. Konjevrate (34.50 kB)
Zaključak u povodu rasprave Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2015 (23.00 kB)
Zapisnik 27 SJ GV.pdf (521.52 kB)

 

26. svečana sjednica Gradskog vijećaZAPISNIK 26 svečane sjednice GV.pdf (139.25 kB)

 

25. sjednica Gradskog vijećaOdluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2016.doc (33.00 kB)
Odluka o donošenju izmjena i dopuna (cjelovitih) Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika.doc (1.06 MB)
Odluka o dopuni Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika.doc (29.00 kB)
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu.doc (38.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Bikarac.doc (36.00 kB)
Odluka o preimenovanju dijela ulice Zapadna magistrala u ulicu Specijalne jedinice policije Jastrebovi.doc (28.00 kB)
Odluka o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme.pdf (1.36 MB)
Polugodišnji 2016 - ekonomska.pdf (87.55 kB)
Polugodišnji 2016 - IZJS VI 16.pdf (791.62 kB)
Polugodišnji 2016 - Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima VI 2016.docx (15.66 kB)
Polugodišnji 2016 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe VI 2016.doc (50.50 kB)
Polugodišnji 2016 - izvještaj o razvojnim programima.pdf (60.23 kB)
Polugodišnji 2016 - Izvještaj o zaduživanju VI 2016.doc (37.50 kB)
Polugodišnji 2016 - naslovna.xls (51.00 kB)
Polugodišnji 2016 - opći dio.pdf (45.69 kB)
Polugodišnji 2016 - organizacijska.doc (63.00 kB)
Polugodišnji 2016 - programska.pdf (187.33 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika.doc (35.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec kolovoz 2016.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec srpanj 2016.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju i stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura dd Šibenik.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj -lipanj 2016.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2014. godinu Podi Šibenik d.o.o.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 25 sjednice GV.pdf (400.71 kB)

 

24. sjednica Gradskog vijećaIzmjena odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2016.doc (29.00 kB)
Izmjena odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika.doc (31.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2016 - funkcijska.xlsx (227.84 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2016 - opći.xls (58.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2016 - posebni.docx (143.17 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2016 - projekcije.xls (63.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2016 - razvojni.xls (62.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2016.doc (130.50 kB)
Odluka o davanju na upravljanje kulturnih dobara.doc (31.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu.doc (41.00 kB)
Odluka o davanju suglasnosti javnoj ustanovi Tvrđava kulture Šibenik za osnivanje trgovačkog društva.doc (25.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.doc (38.50 kB)
Odluka o imenovanju obalnog pojasa u Zatonu u Šetalište ing Stipana Mrše.doc (28.00 kB)
Odluka o izmjenama javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016.doc (27.00 kB)
Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016.doc (31.50 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana Grada Šibenika.doc (125.00 kB)
Odluka o preimenovanju ulice Srednja magistrala u ulicu 72. bojne vojne policije.doc (28.00 kB)
Odluka za pristupanje udruzi Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije.doc (35.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici .doc (25.50 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja.doc (26.50 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za prigovore i tužbe.doc (29.00 kB)
Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju.doc (27.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.doc (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec lipanj 2016.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec svibanj 2016.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o..doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2015. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i Financijskog izvješća Čempresa d.o.o. Šibenik za 2015.doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2014. g. Zelenilo.doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju za 2016 s financijskim izvještajem Bikarac doo.doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenika za 2015. godinu.doc (23.00 kB)
Zapisnik 24 sj gv.doc (266.50 kB)

 

23. sjednica Gradskog vijećaAkcijski plan energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje 2017-2019 godine.pdf (1.65 MB)
Analitički prikaz računa financiranja 2015.xls (41.50 kB)
Godišnji izvještaj 2015 - ekonomska.pdf (774.71 kB)
Godišnji izvještaj 2015 - organizacijska.pdf (132.00 kB)
Godišnji izvještaj 2015 - programska.pdf (937.52 kB)
Godišnji izvještaj 2015- opći dio.pdf (733.38 kB)
Godišnji izvještaj 2015- naslovna i zadnja.xls (52.50 kB)
Izviješće o mirovanju mandata vijećnika Novice Ljubičića.pdf (129.35 kB)
Izvješće o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015.pdf (188.76 kB)
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini.pdf (185.18 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015.godinu.pdf (135.63 kB)
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015 godini.pdf (255.58 kB)
Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015.pdf (143.28 kB)
Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 2015.pdf (1022.12 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima - godišnji 2015.pdf (121.29 kB)
Obrazac IZJS XII 15.pdf (756.78 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu-2016._doc.pdf (69.57 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunlanih poslova komunalne djelatnosti malog plakatiranja (javno oglašavanje) na području Grada Šibenika.pdf (131.42 kB)
Odluka o davanju suglasnosti HCK Zlarin.pdf (75.51 kB)
Odluka o davanju suglasnosti Šetnica -Raslina.pdf (129.33 kB)
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika.pdf (128.17 kB)
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Šibenika.pdf (136.15 kB)
Odluka o imenovanju ulica na području Mjesnog odbora Grebaštica Donja.pdf (129.94 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta.pdf (201.89 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi Šibenik.pdf (102.13 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Šibenika.pdf (203.51 kB)
Odluka o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika.pdf (171.20 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2016 godinu.pdf (172.16 kB)
Odluka o izradi UPU Smričnjak.pdf (250.66 kB)
Odluka o izradi UPU stambene zone Bioci - Sv. Mara.pdf (249.28 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ulaz u NP Krka oznake UT 11.pdf (303.40 kB)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2016.pdf (221.73 kB)
Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje.pdf (216.04 kB)
Odluka o mjerilima za naplatu usluga DV Šibenska maslina.pdf (273.02 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2015.pdf (76.75 kB)
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskopg održavanja OŠ GŠ 2016.pdf (334.94 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinnacijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2016.pdf (228.29 kB)
Zaključak o osnivanju prava građenja u korist Gradskog parkinga doo.pdf (133.71 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2013..pdf (130.09 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika.pdf (129.34 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec ožujak 2016.pdf (129.14 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2016.pdf (128.84 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2015. godinu.pdf (129.66 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2014. godinu.pdf (129.46 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2014. godinu.pdf (128.88 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenika za 2015. godinu.pdf (129.44 kB)
zaključak o prihvaćanju izvješća za 2014 godinu jvp.pdf (129.33 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 1689-12 ko slivno.pdf (129.75 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 5984-2 ko šibenik.pdf (129.60 kB)
Zapisnik 23 sj gv.pdf (498.28 kB)

 

22. sjednica Gradskog vijećaOdluka o donošenju VII. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika.pdf (174.46 kB)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (III.) Urbanističkog plana uređenja gospodraske zone Podi.pdf (302.85 kB)
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Šibenik.pdf (79.11 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Draga.pdf (440.05 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika.pdf (222.91 kB)
Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu.pdf (74.76 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.pdf (195.01 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija - prekoračenje buke.pdf (129.06 kB)
Odluka o izmjeni odluke o organizaciji prijevoza putnika u javnom cestovnom autobusnom prometu-2016.pdf (161.21 kB)
Odluka o izradi UPU ugostiteljsko - turističke zone Solaris-Šibenik.pdf (338.09 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija - Istok.pdf (296.85 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija.pdf (336.26 kB)
Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.pdf (231.91 kB)
Odluka o promjeni naziva ustanove Gradski vrtići Šibenik.pdf (124.81 kB)
Plan zaštite od požara za Grad Šibenik.pdf (83.57 kB)
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića Smilje.pdf (130.14 kB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Juraj Šižgorić.pdf (129.21 kB)
Rješenje o imenovanju ravnateljice Smilje.pdf (127.26 kB)
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.pdf (128.22 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana ŠO OŠ Brodarica.pdf (129.22 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana ŠO OŠ Petra Krešimira IV.pdf (130.64 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova ŠO OŠ Fausta Vrančića.pdf (130.40 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova ŠO OŠ Tina Ujevića.pdf (130.93 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Šibenska Maslina.pdf (125.20 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Šibenika.pdf (126.77 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec prosinac 2015.pdf (128.16 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec siječanj 2016.pdf (128.17 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec veljaču 2016.pdf (128.25 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015..pdf (127.26 kB)
ZAPISNIK 22. SJEDNICE GV.pdf (475.25 kB)

 

21. sjednica Gradskog vijećaIZMJENA ODLUKE o izvršavanju Proračuna 2015 (32.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - funkcijski (1.23 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - opći (50.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - posebni (1.50 MB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - projekcije (57.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2015 - razvojni (60.50 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2016 (61.50 kB)
Proračun 2016 - funkcijska (1.05 MB)
Proračun 2016 - opći (46.00 kB)
Proračun 2016 - posebni (1.20 MB)
Proračun 2016 - projekcije (57.50 kB)
Proračun 2016 - razvojni (61.50 kB)
Izmjene plana rashoda za materijal dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ GŠ za 2015 (51.00 kB)
Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ GŠ za 2015 (48.50 kB)
Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini (144.50 kB)
Izmjene programa održavanja komulane infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015 (126.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - popis cesta, ulica i trgova grada Šibenika (45.00 kB)
Odluka o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2015 (44.00 kB)
Odluka o izmjenama programa javnih potreba u sportu GŠ za 2015 (38.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2015. g (47.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ograničenju i zabrani radova tijekom turističke sezone (41.00 kB)
Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (37.50 kB)
Odluka o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (30.50 kB)
Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015 (43.00 kB)
Odluka o obustavi sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna gš vijećnici Miri Vukšić (38.50 kB)
Odluka o obustavi sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna gš vijećniku Anti Gašperovu (38.00 kB)
Odluka o osnivanju ustanove Tvrđava kulture Šibenik (59.50 kB)
Odluka o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika (35.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja kom. poslova komunalne dj. sakupljanja i postupanja s neupisanim psima (61.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području GŠ (61.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza robe u staroj gradskoj jezgri (36.50 kB)
Odluka o promjeni naziva ustanove Gradski vrtići Šibenik (31.00 kB)
Odluka o upotrebi sredstava prikupljenih komunlanom naknadom (37.50 kB)
Plan davanja koncesija u 2016._doc (48.00 kB)
Plan mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (68.00 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (70.50 kB)
Pravilnik o uvjetima kriterijma i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticajnog stanogradnji (72.00 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016 godini (106.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. g (52.50 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (152.50 kB)
Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016 (42.50 kB)
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgrada u prostoru na području Grada Šibenika (34.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016 godini (218.50 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.godinu (54.00 kB)
Zaključak o davanju predgodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik (29.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjek vrtića Maslina (26.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjek vrtića Smilje (26.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (26.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Brodarica Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik (11.90 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Meterize Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vidici Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vrpolje Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec listopad 2015 (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec rujan 2015 (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec studeni 2015 (28.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra (40.50 kB)
Zapisnik 21 sjednice GV.pdf (400.56 kB)

 

20. svečana sjednica Gradskog vijećaZAPISNIK 20 svečane sjednice Gradskog vijeća (38.00 kB)

 

19. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2015 (35.50 kB)
Izvješće o zaduženju jamstvu suglasnosti (818.68 kB)
Izvještaj o razvojnim programima - polugodišnji 2015 (999.32 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima - polugodišnji 2015 (36.00 kB)
Izvještaj o zalihi - polugodišnji 2015 (41.50 kB)
Odluka o davanju jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik (61.50 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2015 (34.00 kB)
Odluka o donošenju strategije razvoja inovatvnog turizma grada Šibenika (27.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna III Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podi (40.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (33.50 kB)
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Šibenik (121.00 kB)
Polugodišnji 2015 - ekonomska (768.98 kB)
Polugodišnji 2015 - naslovna (44.50 kB)
Polugodišnji 2015 - opći dio (731.72 kB)
Polugodišnji 2015 - organizacijska (60.50 kB)
Polugodišnji 2015 - programska (865.91 kB)
Rješenje o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti Sv. Krševan (11.80 kB)
Zaključak o davanju predgodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Smilje (29.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec kolovoz 2015 (11.46 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec srpanj 2015 (11.44 kB)
Zapisnik 19 sjednice gradskog vijeća (296.50 kB)

 

18. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja zastite i spasavanja na podrucju Grada Sibenika u 2014 godini (113.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama IV Prostornog plana uredjenja Grada Sibenika (1.05 MB)
Odluka o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodjeno dijete (35.00 kB)
Odluka o izmjeni odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (35.50 kB)
Odluka o osnivanju Poduzetnicke zone Podi (234.00 kB)
Odluka o osnivanju Djecjeg vrtica Smilje (52.00 kB)
Odluka o preimenovanju trga Poljana marsala Tita (34.50 kB)
Odluka o raspisivanju natjecaja za izbor i imenovanje ravnatelja Galerije likovnih umjetnosti Sv Krsevana Sibenik (38.50 kB)
Odluka o socijalnoj skrbi i drugim socijalnim pravima gradjana Grada Sibenika (108.00 kB)
Odluka o uvjetima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme predskolskih i skolskih ustanova Grada Sibenika (64.00 kB)
Rjesenje o imenovanju vd ravnatelja galerije likovnih umjetnosti Sv Krsevana Sibenik (32.50 kB)
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zastite i spasavanja na podrucju Grada Sibenika za 2015 godinu (49.50 kB)
Zakljucak o donosenju Lokalnog programa za mlade Grada Sibenika za razdoblje od 2015-2017 (12.71 kB)
Lokalni program za mlade grada Sibenika za razdoblje 2015-2017 (162.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna Grada Sibenika za mjesec lipanj 2015 (11.38 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna Grada Sibenika za mjesec svibanj 2015 (11.36 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu Gradske knjiznice Juraj Sizgoric Sibenik za 2014 (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu Muzeja grada µibenika za 2014 (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu i financijskog izvjesca Hrvatskog narodnog kazalista u Sibeniku za 2014 (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu sa financijskim izvjescem Javne ustanove Sportski objekti Sibenika za 2014 (28.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Godisnjeg izvjesca o stanju drustva i financijskog izvjestaja Gradska cistoca doo (27.50 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Izvjesca o poslovanju za 2014 Zelenilo (27.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Izvjesca o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj - lipanj 2015 (28.50 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Izvjesca o radu za 2014 godinu Podi Sibenik doo (27.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Izvjestaja o poslovanju Drustva i Financijski izvjestaj Gradskog parkinga doo za 2014 (27.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje izvjesca o poslovanju i stanju drustva Tvornice elektroda i ferolegura dd Sibenik (29.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje izvjesca o poslovanju za 2014 s financijskim izvjeτtajem Bikarac doo (27.50 kB)
Zapisnik 18 sjednice GV (310.00 kB)

 

17. sjednica Gradskog vijećaGodišnji izvještaj 2014 - organizacijska (60.00 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - ekonomska (1018.76 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - naslovna i zadnja (46.50 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - opći dio (64.68 kB)
Godišnji izvještaj 2014 - programska (1.08 MB)
IZVJEŠTAJ - realizacija razvojnih programa (997.67 kB)
Izvještaj o korištenju zalihe (73.00 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima - godišnji 2014 (36.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu (36.50 kB)
Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti GŠ za 2014 (40.50 kB)
Odluka o davaju suglasnosti za pokretanje postupka kreditnog zaduženja Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik sdd (36.00 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova djelatnosti prijevoza putnika brodom na relaciji Šibenik - Jadrija - Šibenik (45.00 kB)
Odluka o davanju suglasnosti za osiguranje sredstava lokalnog sufinanciranja za II fazu projekta Centra za gospodarenje otpadom Bikarac (37.00 kB)
Odluka o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama GŠ za 2014 (39.50 kB)
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Smilje Šibenik (54.00 kB)
Odluka o prihatu darovanja nekretnine (30.50 kB)
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju srednjetlačnog plinovoda u vlasništvu Grada Šibenika (38.00 kB)
Odluka o raspodjeli rezultata 2014 (42.00 kB)
Odluka o visini zakupnine za obavljanje djelatnosti pružanja poštanskih usluga u poslovnim prostorima u vlasništvu i pod upravljanjem GŠ (47.00 kB)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (111.00 kB)
Rješenje o preimenovanju trga Poljana maršala Tita (28.00 kB)
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća dječjeg vrtića Smilje (30.00 kB)
Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskih vrtića Šibenik (38.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskih vrtića Šibenik (29.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici (28.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec ožujak 2015 (11.43 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2015 (11.35 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec veljaču 2015 (11.27 kB)
Zaključak o prihvaćanju ponude INDUSTRIUS doo Obrovac Sinjski (45.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju s financijskim izvješćem Čempresi doo Šibenik za 2014 g (27.00 kB)
Zaključak o suglasnosti na sporazumno rješenje odnosa u Projektu Obonjan rivijera (36.50 kB)
Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika (119.97 kB)

 

16. sjednica Gradskog vijećaIzmjene plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Šibenika (46.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2014 (202.00 kB)
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (169.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrnaža (1.76 MB)
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pom. dobra u svrhu izgradnje kom. infr. - fekalne kanalizacije - Podsolarsko (42.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Draga (31.50 kB)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2015. godinu (58.50 kB)
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika (34.50 kB)
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja OŠ GŠ za 2015. (59.50 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ GŠ za 2015. (59.00 kB)
Rješenje o osnivanju i imenovanju Inicijativnog odbora za proslavu i obilježavanje 950 godina prvog spomena grada Šibenika (34.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec prosinac 2014 (28.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Brodarica Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Šižgorića Šibenik (11.88 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Meterize Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Krešimira IV Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vidici Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vrpolje Šibenik (28.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe Šibenik za 2014 (10.72 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec siječanj 2015 (11.30 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2014. godinu (27.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2013. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik (29.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. (28.50 kB)
Zaključak o davanju predgodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tina Ujevića Šibenik (29.00 kB)
Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća GŠ (225.50 kB)

 

 

14. sjednica Gradskog vijećaII. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - funkcijski (1.08 MB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - opći (50.00 kB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - posebni (1.21 MB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - projekcije (56.00 kB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - razvojni (57.50 kB)
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2014 (120.50 kB)
Izmjene plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održavanja oš gš za 2014. godinu (46.50 kB)
Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za oš gš za 2014. (41.50 kB)
Izmjene programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2014 (121.00 kB)
Izvješće o prestanku mirovanja mandata Petra Baranovića (28.50 kB)
Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2014.-2015.godinu (204.00 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2015 (57.00 kB)
Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2014 (31.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje kom.poslova kom.djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija (45.00 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Šibenika (43.50 kB)
Odluka o donošenju Programa inovativnog javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika (32.50 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu (37.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu (31.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika (38.00 kB)
Odluka o izmjenama odluke o kriterijma, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija oš gš za 2014. (37.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2014 (31.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i rudina na području Grada Šibenika (33.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (41.00 kB)
Odluka o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone (48.50 kB)
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Šibenika (34.50 kB)
Odluka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku (31.00 kB)
Plan davanja koncesija u 2015. godini (40.50 kB)
Plan davanja koncesija za 2015-2017 godinu (38.50 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015 godini (96.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. g (48.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2015 (38.50 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini (213.50 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015 (42.50 kB)
Proračun 2015 - funkcijska (1.15 MB)
Proračun 2015 - opći (45.00 kB)
Proračun 2015 - posebni (1.17 MB)
Proračun 2015 - projekcije (56.00 kB)
Proračun 2015 - razvojni (53.50 kB)
Rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku-1 (37.50 kB)
Rješenje o imenovanju sudaca porotnikaOpćinskog suda u Šibeniku (52.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec listopad 2014. (27.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec rujan 2014. (27.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve proračuna grada za studeni 2014. (27.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje revizija (27.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 1200-2i 1224-4 K.O Šibenik (38.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 5426-13 K.O Donje Polje (38.00 kB)
Zapisnik 14. sjednice GV (244.50 kB)

 

 

12. svečana sjednica Gradskog vijećaZapisnik 12. svečane sjednice Gradskog vijeća (35.00 kB)

 

11. sjednica Gradskog vijećaIzmjene i dopune Proracuna 2014 - funkcijska (998.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2014 - opi (48.50 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2014 - posebni (1.21 MB)
Izmjene i dopune Proracuna 2014 - projekcije (44.00 kB)
Izmjene i dopune Proracuna 2014 - razvojni (52.00 kB)
Izmjene programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (124.50 kB)
Izmjene programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Sibenika u 2014. g. (113.50 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Sibenika u 2014. godini (34.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Sibenika za 2014. godinu (30.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehnickoj kulturi i informiranju Grada Sibenika (31.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zastite i pomoci socijalno ugrozenim, nemocnim i drugim osobama GS za 2014. (36.00 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna III UPU gospodarske zone Podi (72.00 kB)
Odluka o kori (97.50 kB)
Odluka o kreditnom zadu (44.00 kB)
Odluka o osnivanju javne ustanove Centar za pruzanje usluga u zajednici Grada Sibenika (60.00 kB)
Odluka o prihvacanju investicije (38.50 kB)
Odluka o uspostavljanju medusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Sibenika i Grada Humenne (Slovacka Republika) (30.00 kB)
Polugodisnji 2014 - ekonomska (499.79 kB)
Polugodisnji 2014 - naslovna (44.50 kB)
Polugodisnji 2014 - opci dio (369.25 kB)
Polugodisnji 2014 - organizacijska (58.00 kB)
Polugodisnji 2014 - programska (571.63 kB)
Programski i financijski okvir HNK u Sibeniku za razdoblje od 2015-2018 (41.50 kB)
Statutarna odluka o izboru clanova vijeca gradskih cetvrti i mjesnih odbora na podrucju Grada Sibenika (118.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju Godisnjeg izvjesca o radu Gradskih vrtica Sibenik za pedagosku godinu 2013. i 2014. (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvjescem galerije sv. Krsevana Sibenik u 2013. (28.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu sa financijskim izvjescem Javne ustanove Sportski objekti Sibenika za 2013. godinu (27.50 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o koristenju sredstava tekuce pricuve Proracuna Grada Sibenika za kolovoz 2014. (28.00 kB)
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu i financijskog izvjesca Hrvatskog narodnog kazalista u Sibeniku za 2013. godinu (28.00 kB)
Zakljucak o primanju na znanje Izvjesca o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj -lipanj 2014. godine (28.50 kB)
ZAPISNIK 11. sjednice GV (196.00 kB)

 

10. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2013 (21.50 kB)
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika u 2013. godini (131.00 kB)
Godišnji obračun 2013 - ekonomska (497.94 kB)
Godišnji obračun 2013 - naslovna i zadnja (35.50 kB)
Godišnji obračun 2013 - opći dio (371.90 kB)
Godišnji obračun 2013 - programska (561.30 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu (39.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim za 2013.g. (42.50 kB)
Izvješće o realizaciji javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2013. godinu (41.00 kB)
Izvješće tekuće zalihe 2013 (76.50 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 2013 (35.50 kB)
obuhvat_upu_mala_solina_04_07_2014 (143.60 kB)
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području GŠ (38.50 kB)
Odluka o dopuni Odluke o neravrstanim cestama - Popis cesta, ulica i trgova GŠ (45.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite (36.50 kB)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina (80.00 kB)
Odluka o pristupanju i djelovanju u radu Lokalne akcijske grupe Kamen i more (35.50 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2013 (41.00 kB)
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Šibenika za 2014. g. (52.00 kB)
Zaključak o pokretanju inicijative za promjenu naziva hidronima Prokljansko jezero (27.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec lipanj 2014. godine (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec ožujak 2014. godine (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec srpanj 2014. godine (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec svibanj 2014. godine (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču 2014. godine (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2013. godinu (27.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2013. godinu (27.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Sajam automobila Zagreb d.o.o. i Perfectus Media d.o.o. (58.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2013. g. Zelenilo (26.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2013. godinu Podi Šibenik d.o.o. (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenika za 2013. godinu (27.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 3377-61 (34.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra 2467-2 (42.00 kB)
ZAPISNIK 10. sjednice GV (229.50 kB)

 

 

8. sjednica Gradskog vijećaDPU Vrnaza 1_ namjena povrsina (1.97 MB)
Grafički prilog Meterize (55.45 kB)
Izvjesce o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2013. godinu (311.00 kB)
Izvješće o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2013. godinu (74.50 kB)
Obrazloženje uz Odluku o izmjenama i dopuna Odluke o korištenju Gradskih parkirališta (39.50 kB)
obuhvat_upu_draga (129.05 kB)
Prijedlog izmjena Odluke o korištenju gradskih parkirališta (23.53 kB)
Prijedlog izvješa o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (161.00 kB)
Prijedlog izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. (181.50 kB)
Prijedlog odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža (71.00 kB)
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Draga (74.00 kB)
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Uvala Vrnaža (85.50 kB)
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2014. (58.00 kB)
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Meterize - Šibenik (39.00 kB)
Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna DPU luke nautičkog turizma i športske luke Vrnaža (36.00 kB)
Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom GŠ za 2013. godinu (171.00 kB)
Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola GŠ za 2014. (55.00 kB)
Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu (54.00 kB)
Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku - 2014. (34.50 kB)
Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice HNK u Šibeniku (37.50 kB)
Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude Sajam automobila Zagreb d.o.o. (71.50 kB)
ZAPISNIK 8. sjednice GV (44.98 kB)

 

 

6. sjednica Gradskog vijećaIzvješće o prestanku mandata vijećnika Franka Vidovića (25.00 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2014 (55.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za povjeravanje obavljanja prijevoza putnika u javnom prometu (autobusni prijevoz) na području Grada Šibenika (42.00 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje komunlane infrastrukture - fekalne kanalizacije područja gornje zone naselja Podsolarsko (37.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu osoba (33.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika (34.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika na temelju ugovora (49.00 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika (38.50 kB)
Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2014. godini (91.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada ibenika za 2014 (46.00 kB)
Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014 (34.50 kB)
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području GŠ (33.50 kB)
Program održavanja kom.infra. na području Grada Šibenika u 2014. godini (207.00 kB)
Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2014. g (42.50 kB)
Proračun 2014 - funkcijski (1007.50 kB)
Proračun 2014 - opći (30.00 kB)
Proračun 2014 - posebni (1.17 MB)
Proračun 2014 - projekcije (42.00 kB)
Proračun 2014 - razvojni (38.50 kB)
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Šibenik (35.00 kB)
Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Šibenik (33.00 kB)
Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podi II Izmjene i dopune (106.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljia Pučkog otvorenog učilišta Šibenik (31.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na razrješenje ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Šibenik (30.50 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Šibenika (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za mjesec studeni (28.00 kB)
Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra (37.00 kB)
ZAPISNIK 6. sjednice (364.44 kB)

 

5. sjednica Gradskog vijećaIzmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2013. godini (115.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2013. godini (125.00 kB)
Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za razdoblje od 2013-2015 (39.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - funkcijska (888.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - opći dio (34.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - posebni dio (1016.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - projekcije (43.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2013 - razvojni (34.50 kB)
Mjere zaštite i spašavnja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2013. i 2014. godinu (205.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (30.50 kB)
Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2013.godinu (31.50 kB)
Odluka o izmjenama Pravilnika o korištenju i naknadama za korištenje javnih gradskih površina (47.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2013. godinu (34.00 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika (27.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Športski objekti Šibenik (40.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi (37.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2013 (35.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2013. godinu (34.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika (32.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju kazališta - Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (31.50 kB)
Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Šibenika (48.50 kB)
Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću BIkarac d.o.o (95.50 kB)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (62.00 kB)
PPUG_Sibenik_III_ID_Odluka (1) (71.00 kB)
Plan davanja koncesija u 2014. godini (41.00 kB)
Prima se na znanje izvješće o obavljenoj reviziji (26.50 kB)
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području GŠ (35.50 kB)
Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (44.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA GRADSKIH VRTIĆA (27.50 kB)
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE PRORAČUNA GRADA ŠIBENIKA ZA MJESEC LISTOPAD 2013 (27.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Brodarica (26.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vidici (26.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku-1 (24.00 kB)
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskih vrtića Šibenik (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća tekuće pričuve za mjesec rujan 2013 (28.00 kB)
ZAPISNIK 5. sjednice GV (190.00 kB)

 

3. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2013 (22.00 kB)
Izviješće o prestanku mandata vijećnice Antonije Mišure (36.50 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2013 (85.00 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 2013 (35.00 kB)
Odluka o III izmjeni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGŠ (1.44 MB)
Odluka o dodijeli priznanja Grada Šibenika u 2013. godini (34.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (30.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (36.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu (44.00 kB)
Odluka o o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 400-5 K.O. Šibenik (30.50 kB)
Odluka o organizaciji prijevoza putnika u javnom cestovnom autobusnom prometu na području Grada Šibenika (85.50 kB)
Odluka o pristupanju podjeli trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Šibenik i o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom (33.50 kB)
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu prava vlasništva dijela čest. br.388-1 k.o. šibenik u korist agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (41.50 kB)
Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe More 249 (36.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest. br. 3684-5 K.O. Šibenik (30.50 kB)
Odluka o uređenju prometa na otoku Zlarinu (56.50 kB)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (46.50 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - naslovna (34.00 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - opći dio (369.47 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - posebni dio (467.28 kB)
Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja (30.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo (62.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prigovore i tužbe (64.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja (62.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju (64.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša (63.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK u Šibeniku 2013 (29.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec kolovoz 2013 (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec srpanj 2013 (11.25 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec svibanj 2013 (11.25 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec travanj 2013 (28.00 kB)
ZAPISNIK 3. sjednice GV (66.39 kB)

 

2. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja (12.69 kB)
Bilješke uz financijsko izvješće (170.00 kB)
Godišnji obračun Proračuna 2012-opći dio (373.87 kB)
Godišnji obračun Proračuna 2012-posebni dio (474.52 kB)
Godišnji obračun proračuna 2012 (35.00 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2012 (102.50 kB)
Izvješće o realizaciji javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i informiranju Grada Šibenika za 2012. godinu (39.00 kB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu (51.50 kB)
Izvješće o izvršenju Programa pomoći zdravstvene zašt. i pomoći soci.ugrož. soc. i drugim osobama u 2012. (40.50 kB)
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (167.00 kB)
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Šibenika u 2012. godini (173.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za povjeravanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Šibenika (51.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (31.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti čišćenja fasada i javnih gradskih površina od grafita na temelju ugovora (56.00 kB)
Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu (41.00 kB)
Odluka o usvajanju Odluke o privremenom ukjučivanju parkirališta Plavi neboder u 2. parkirališnu zonu (11.93 kB)
Odluka o usvajanju odluke o privremenom uključivanju parkirališta Vanjski (11.59 kB)
Odluka o usvajanju odluke o privremenom uključivanju parkirališta ulica K. Vipauca Zapad u 1. parkirališnu zonu (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (33.50 kB)
Rješenje o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja (34.50 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Brodarica (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Fausta Vrančića (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Jurja Dalmatinca (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Jurja Šižgorića (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Petar Krešimir IV (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Tina Ujevića (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Vidici (29.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ Vrpolje (29.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja (29.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju ŠO Meterize (31.00 kB)
Statutarna odluka o izmjeni Statutarne odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (34.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta JVP (30.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Galerije svetog Krševana (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju programskog i fin.poslovanja Hrvatskog narodnog kazališta (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem JVP za 2012.g. (11.02 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2012 (10.96 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća Javne ustanove športski objekti 2012 (11.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Centra za pomoć i njegu za 2012 (10.91 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (28.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2012. godinu Zelenilo d.o.o. Šibenik (27.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje - TEF (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o. (27.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća Vodovoda i odvodnje (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i Financijskih izvješća Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2012.g. (27.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Podi (27.00 kB)
Zaključak o primanju na znanju Izvješća o poslovanju i Financijskog izvješća Čempresa d.o.o. Šibenik za 2012. g. (27.50 kB)
izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima (37.50 kB)
Analitički prikaz računa financiranja 2013 (22.00 kB)
Izviješće o prestanku mandata vijećnice Antonije Mišure (36.50 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2013 (85.00 kB)
Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 2013 (35.00 kB)
Odluka o III izmjeni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPUGŠ (1.44 MB)
Odluka o dodijeli priznanja Grada Šibenika u 2013. godini (34.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (30.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (36.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu (44.00 kB)
Odluka o o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 400-5 K.O. Šibenik (30.50 kB)
Odluka o organizaciji prijevoza putnika u javnom cestovnom autobusnom prometu na području Grada Šibenika (85.50 kB)
Odluka o pristupanju podjeli trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Šibenik i o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom (33.50 kB)
Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe More 249 (36.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest. br. 3684-5 K.O. Šibenik (30.50 kB)
Odluka o uređenju prometa na otoku Zlarinu (56.50 kB)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (46.50 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - naslovna (34.00 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - opći dio (369.47 kB)
Polugodišnji izvještaj 2013 - posebni dio (467.28 kB)
Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja (30.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo (62.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prigovore i tužbe (64.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave (63.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja (62.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju (64.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša (63.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća HNK u Šibeniku 2013 (29.00 kB)
ZAPISNIK 2. SJEDNICE GV (140.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec kolovoz 2013 (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec srpanj 2013 (11.25 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec svibanj 2013 (11.25 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec travanj 2013 (28.00 kB)
Zapisnik 2 sjednice (140.00 kB)