Sjednice Gradskog vijeća 2017. - 2021.

12. sjednica Gradskog vijećaIzvješće o mirovanju mandata Jakovu Biliću i određivanju zamjenika Marko Plenča Mudrić.doc (25.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 5153-3 KO Konjevrate.doc (35.50 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi.doc (31.50 kB)
Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.doc (35.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - Popis cesta ulica i trgova Grada Šibenika.doc (38.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke ovisini spomeničke rente na području Grada Šibenika.doc (39.00 kB)
Odluka o korištenju gradskih parkirališta (2).doc (63.00 kB)
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora.doc (58.00 kB)
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti.na temelju koncesije.doc (48.00 kB)
Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima.doc (43.00 kB)
Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javne gradske površine.doc (38.50 kB)
Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja u turizmu za Grad Šibenik.doc (39.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komuanlnih djelatnosti tvrtkama koje osniva Grad Šibenik-2019.docx (22.44 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čest. 1214 J.Dalmatinac KO Šibenik.doc (34.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova Festivalskog vijeća.doc (26.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja.doc (26.50 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti.doc (26.50 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.doc (26.50 kB)
Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku.doc (51.00 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnost ina Prijedlog Općih uvjeta ugovora o korištenju gradskih parkirališta.doc (24.50 kB)

 

11. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018. godinu.doc (259.50 kB)
II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018 godini.doc (107.00 kB)
II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018 godini.doc (123.00 kB)
Ispravak Zaključka o razmatranju predloženih imena ulica i trgova i uvrštavanje istih u Fond naziva -imena.doc (22.50 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2018.doc (43.00 kB)
Odluka o broju i iznosu studentskih stipendija za 2018.- 2019_.doc (27.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na području Grada Šibenika.doc (50.00 kB)
Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Šibenika.doc (25.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima oznake NA5.doc (417.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018.doc (38.00 kB)
Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (52.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (31.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preimenovanju ulica u Raslini.doc (39.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 g.doc (35.50 kB)
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.doc (32.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete.doc (30.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2018 godinu.doc (30.00 kB)
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibenika.doc (136.00 kB)
Odluka o komunalnoj naknadi.doc (87.00 kB)
Odluka o komunalnom doprinosu.doc (99.00 kB)
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Šibenika.doc (48.00 kB)
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Grada Šibenika.doc (31.50 kB)
Odluka o prijenosu kapitalne imovine 2018.doc (29.00 kB)
Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja evidentiranja nadzora naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju GŠ na Min.FIN..doc (27.50 kB)
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti zablaće za školsku 2018. 2019. godinu.doc (29.50 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade društvenog doma u Konjevratima.doc (41.00 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade Vatrogasnog doma u Grebaštici.doc (40.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.-1224-1 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.-3913-1 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o uključivanju dodatnih naselja u Lokalnu akcijsku grupu Krka.doc (26.00 kB)
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2018.doc (44.00 kB)
Plan davanja koncesije za 2019.doc (37.00 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu.doc (77.50 kB)
Pravilnik o financiranju javnih potreba GŠ- za Službeni glasnik GŠ.doc (144.00 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu -LISTOPAD 2018_.doc (125.50 kB)
Pravilnik o kriterijima mjerilima i postupku za otpis potraživanja.doc (43.00 kB)
PRAVILNIK o postupcima naplate potraživanja.docx (29.79 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019.doc (100.50 kB)
Program javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019 g.doc (50.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019 godinu.doc (78.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu.doc (63.50 kB)
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS - Stanice Šibenik.doc (43.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini.doc (217.00 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 godinu.doc (59.00 kB)
Rješenje o razrješenju ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.doc (25.00 kB)
ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste.doc (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2016 -2017.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Šibenska maslina za pedagošku godinu 2016 -2017.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec listopad 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Programa Savjeta mladih grada Šibenika za 2019.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Završnog računa sa financijskim izvješćem za 2017 godinu Nogometnog kluba Šibenik.doc (23.50 kB)
ZAPISNIK 11 sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (381.20 kB)

 

10. svečana sjednica Gradskog vijećaZAPISNIK 10 svečane sjednice Gradskog vijeća.doc (31.50 kB)

 

9. sjednica Gradskog vijećaI. izmjene i dopune Proračuna 2018.pdf (8.97 MB)
Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2018.doc (31.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2018.doc (97.00 kB)
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.doc (119.50 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2018.doc (38.50 kB)
Odluka o donošenju Procijene rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika.doc (66.00 kB)
Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Šibenika za razdoblje od 2017-2020.doc (23.50 kB)
Odluka o donošenju Programa zaštite zraka ozonskog sloja ublažavanja klimatskih promjena za područje Grada Šibenika.doc (23.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci -sv. Mara.doc (246.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - Popis cesta, ulica i trgova.doc (31.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.doc (37.00 kB)
Odluka o izradi UPU Smričnjak.doc (102.00 kB)
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova-2018.doc (188.00 kB)
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Batižele doo.doc (61.50 kB)
Odluka o preimenovanju ulica u Raslini.doc (42.50 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu.doc (43.00 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade Stara škola na otoku Žirju.doc (42.50 kB)
Program_zaštite_okoliša_Grad_Šibenik.pdf (1.70 MB)
Program_zaštite_zraka_Grada_Šibenik.pdf (2.48 MB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.doc (32.50 kB)
ZAPISNIK 9 sjednice Gradskog vijeća.doc (273.00 kB)

 

8. sjednica Gradskog vijećaGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2017.pdf (2.97 MB)
ODLUKA GV-sakupljanje i postupanje s neupisanim psima-2018.doc (48.00 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu-2018.doc (33.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta.doc (25.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga u DV Smilje.doc (31.00 kB)
Odluka o odobrenju pozajmice TEF -d.d. Šibenik.doc (26.00 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2017.doc (38.50 kB)
Odluka o ukidanju odluke Gradskog vijeća-grafiti-2018.doc (38.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine čest.zem. 84897 K.O. Šibenik.doc (33.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine kat.čest. 1200 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Ulica Vladimira Nazora u 0-tu parkirališnu zonu.doc (24.50 kB)
Odluka o usvajanju razvojnog projekta Batižele.doc (30.00 kB)
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed.doc (36.00 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.doc (36.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2017..doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017.doc (45.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017.doc (44.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2017.godinu.doc (40.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvcene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.doc (46.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec veljaču 2018.doc (24.50 kB)
ZAPISNIK 8 sjednice gradskog vijeca.pdf (408.09 kB)

 

7. sjednica Gradskog vijećaIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Program održavanja komunalne infrrastrukture u 2017.docx (58.27 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 2017.doc (170.00 kB)
ODLUKA GV ČIŠĆENJE GRAFITA 2018.doc (50.50 kB)
ODLUKA O DONOŠENJU PGO GRADA ŠIBENIKA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. GODINE.doc (29.50 kB)
Odluka o donošenju UPU Jadrija.doc (452.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća.doc (51.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani radova tijekom turističke sezone-2018.doc (31.00 kB)
Odluka o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku izdavanja upravnih akata.doc (32.00 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac_PRIJEDLOG.doc (134.00 kB)
Odluka o korištenju gradskih parkriališta 2018. god_.doc (132.00 kB)
Odluka o porezima Grada Šibenika.doc (39.50 kB)
Odluka o preimenovanju ulica u Raslini 2.doc (42.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO 5411-8.doc (34.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Danilo Biranj.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Donje Polje 5426-14.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Jadrtovac.doc (38.50 kB)
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama-2018.doc (135.00 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava udrugama umirovljenika.doc (93.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.doc (30.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom.infr. u 2017.doc (32.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održ.kom.infr. u 2017.doc (32.00 kB)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Šibenika za 2017 godinu.doc (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za 2017. godinu jvp.doc (24.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA ČEMPRESI .doc (23.50 kB)
Zapisnik 7 sjednice Gradskog vijeća.pdf (12.97 MB)

 

6. sjednica Gradskog vijećaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika.doc (26.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika.doc (35.00 kB)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2018.doc (69.00 kB)
ODLUKA o neposrednoj prodaji zemljišta trgovačkom društvu Bikarac.doc (44.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.doc (51.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Šibenika.doc (48.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavnja nerazvrstanih cesta na području Grada Šibenika.doc (51.00 kB)
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.doc (93.50 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini GŠ u 2018. godini.doc (47.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju ravnatelja JUŠO.doc (26.50 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za plan financije i gradsku imovinu.doc (26.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja.doc (26.00 kB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.doc (62.00 kB)
Ukidanje statusa javnog dobra KO JADRTOVAC.doc (34.00 kB)
Ukidanje statusa javnog dobra KO Šibenik.doc (35.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnoti na izmjene Statuta HNK u Šibeniku.doc (25.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec prosinac 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanja izvješća o zaključcima stručne analize.doc (26.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2017.doc (25.00 kB)
Zapisnik 6 sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (16.35 MB)

 

5. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika 2017.doc (278.00 kB)
DRUGE IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.godinu.doc (28.00 kB)
II Izmjena odluke o izvršavanju Proračuna 2017.pdf (53.76 kB)
II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2017-2.doc (123.50 kB)
II izmjene i dopune Proračuna 2017.pdf (1.30 MB)
II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (121.00 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2017.god.doc (45.50 kB)
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Hrvoja Zekanovića.doc (29.50 kB)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna V Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.doc (977.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017g.doc (34.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017 godinu.doc (29.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.doc (29.00 kB)
Odluka o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika u 2017 godini.doc (35.00 kB)
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.doc (29.50 kB)
Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.pdf (75.51 kB)
ODLUKA O NAČELIMA KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOIVA NA PODRUČJU GŠ.doc (43.00 kB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.doc (276.00 kB)
Odluka o naknadi za razvoj odvodnje i vodoopskrbe.doc (47.00 kB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika.doc (54.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području GŠ na temelju ugovora.doc (46.00 kB)
Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Šibenika.doc (38.00 kB)
Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018-2020.doc (32.50 kB)
Plan davanja koncesije u 2018.doc (36.50 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018.doc (79.00 kB)
Polugodišnji izvještaj 2017.pdf (1.77 MB)
Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture-2018.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018 g.doc (49.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu.doc (38.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2018. godinu.doc (212.50 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (44.50 kB)
Programski i financijski okvir HNK u Šibeniku za vijeće.doc (39.00 kB)
Proračun 2018.pdf (1002.94 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik.doc (25.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec rujan 2017..doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec studeni 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Programa Savjeta mladih grada Šibenika za 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje revizija.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 5 sjednice Gradskog vijeća.doc (421.50 kB)

 

4. svečana sjednica Gradskog vijećaZapisnik 4 svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (640.76 kB)

 

3. sjednica Gradskog vijećaIzmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2017.doc (28.00 kB)
Izmjena Programa održavanja komunalne infrrastrukture 2017.doc (120.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - funkcijska.xlsx (288.72 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - opći.xls (56.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - posebni.xlsx (83.61 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - projekcije.xls (66.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - razvojni.xls (60.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (135.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje.doc (45.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje i Krapanj.doc (398.00 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Jadrtovac.doc (52.00 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2017.doc (39.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017.godinu.doc (28.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.doc (33.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017. godinu.doc (26.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. g_.docx (16.78 kB)
Odluka o komunalnom doprinosu 2017.pdf (201.16 kB)
Odluka o pripajanju trgovačkog društva Zelenilo doo trgovačkom društvu Gradska čistoća doo i promijeni naziva tvrtke Grdaska čistoća doo.doc (44.00 kB)
Odluka o produženju roka za ispunjenje ugovornih obveza iz kupoprodajnih ugovora kupaca nekretnina na području Gospodarske zone Podi.doc (24.50 kB)
Rezultati za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Šibenika (1).doc (55.00 kB)
Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.doc (41.00 kB)
Zapisnik 3 sjednice Grdaskog vijeća Grada Šibenika.pdf (18.14 MB)

 

2. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2016.xlsx (13.57 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - ekonomska klasifikacija.pdf (105.90 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - naslovna i zadnja.xls (54.50 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - opći dio.pdf (50.45 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - organizacijska.doc (61.00 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - posebni dio.pdf (214.35 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - razvojni programi.pdf (63.41 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.docx (26.83 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.pdf (840.51 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - godišnji 2016.pdf (158.33 kB)
Izvještaj o zaduživanju - godišnji 2016.doc (38.00 kB)
Odluka o preraspodjeli 2016.pdf (894.82 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. za izgradnju podzemne javne garaže Poljana.doc (28.50 kB)
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika I.doc (35.50 kB)
Odluka o prodaji dionica Hravtskog nogometnog kluba Šibenik sdd u vlasništvu Grada Šibenika.doc (37.50 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Šibenik.doc (34.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Krapanj.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Jadrtovac.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Konjevrate.doc (34.50 kB)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi.doc (113.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prigovore i tužbe.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose.doc (26.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša.doc (26.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2016..doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom.infr. u 2016.doc (34.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2016.doc (29.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održ.kom.infr. u 2016.doc (33.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec ožujak 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec svibanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu JAVNE USTANOVE U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2016. godinu.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenika za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za Program javnih potreba u sportu 2016.doc (26.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o..doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2016. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.doc (25.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA ČEMPRESI .doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju i stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura dd Šibenik.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju za 2016 s financijskim izvještajem Bikarac doo.doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2016. g. Zelenilo.doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2016. godinu Podi Šibenik d.o.o..doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenika za 2016. godinu.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 2 sjednice Gradskog vijeća.pdf (565.07 kB)

 

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijećaZapisnik 1 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (2.42 MB)