11. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

04.12.2018

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 11. prosinca 2018. (utorak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2018. i projekcije za 2019.  i 2020. godinu (preuzmi PDF)
 3. Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2018. godini (preuzmi PDF)
 4. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   Grada Šibenika u 2018. godini (preuzmi PDF)
 5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno  ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada  Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 10. Prijedlog Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 11. Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (preuzmi PDF)
 12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini (preuzmi PDF)
 14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u  2019. godini (preuzmi PDF)
 15. Prijedlog Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 19. Prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju Grada Šibenika na Ministarstvo financija, poreznu upravu (preuzmi PDF)
 20. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis potraživanja (preuzmi PDF)
 21. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku (preuzmi PDF)
 22. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu (preuzmi PDF)
 23. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi (preuzmi PDF)
 24. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (preuzmi PDF)
 25. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (preuzmi PDF)
 27. Prijedlog plana davanja koncesija u 2019. godini (preuzmi PDF)
 28. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i  mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
 29. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra:

  a) na čest. br. 3913/1 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)
  b) na čest. br. 1224/1 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)
 30. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preimenovanju ulica u Raslini (preuzmi PDF)
 31. Prijedlog Odluke o uključivanju dodatnih naselja u Lokalnu akcijsku grupu Krka (preuzmi PDF)
 32. Prijedlog Analize stanja civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)
 33. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 34. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Šibenika s financijskim planom za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 35. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
 36. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV Smilje za 2017./2018. pedagošku godinu (preuzmi PDF)
 37. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV Šibenska maslina za  pedagošku 2017./2018 (preuzmi PDF)
 38. Završni račun sa financijskim izvještajem za 2017. godinu  Hrvatskog nogometnog  kluba „Šibenik“ s.d.d. (preuzmi PDF)
 39. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna   Grada Šibenika za mjesec listopad 2018 (preuzmi PDF)
 40. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava građenja u korist Grada Šibenika (preuzmi PDF)

 Dopuna dnevnog reda 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje  s turističkim kapacitetima, oznake NA5 (preuzmi PDF), (preuzmi ZIP)

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade vatrogasnog doma u Grebaštici (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade  društvenog doma u Konjevratima (preuzmi PDF)


Svi materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu(preuzmi ZIP)