6. sjednica Gradskog vijeća

05.03.2018

6. sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 13. ožujka 2018. (utorak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici

DNEVNI RED:

1. 
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada  Šibenika (preuzmi PDF)

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća  gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (osim zelenih) na području Grada Šibenika na temelju ugovora (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Šibenika na temelju ugovora (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Šibenika na temelju ugovora (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:

a) na čest.br. 2805 K.O. Šibenik (preuzmi PDF),

b)      na čest.br. 2535/7 K.O. Jadrtovac (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“ (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za plan, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (preuzmi PDF)

18. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec prosinac 2017. godine (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Odluke o neposrednoj prodaji zemljišta trgovačkom društvu „Bikarac“ d.o.o Šibenik (preuzmi PDF); (preuzmi prilog)

 

20. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune IV. (ciljane) gospodarske zone Podi“ (preuzmi  ZIP)