Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika

14.11.2011

Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održati će se dana 25. studenog 2011. (petak) u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika

D N E V N I   R E D  

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2011. godini

4. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2011. godinu

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2011. godinu

7. Prijedlog odluke o izmjeni programa Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2011. godinu

8. Prijedlog statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja

12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose

13. Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

14. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti sakupljanja i postupanja s neupisanim psima te s napuštanjem i izgubljenim životinjama na temelju ugovora na području Grada Šibenika

15. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Grada Šibenika

16. Prijedlog odluke o priključenju komunalne vodne građevine

17. Prijedlog odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama

18. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija – zapad

19. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Šubićevac-ex Poliplast

20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage  Detaljnog plana uređenja Šubićevac – ex Poliplast

21. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi Šibenik

22. Prijedlog odluke o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika s Prostornim planom uređenja Grada Šibenika

23. Godišnje izvješće o radu Gradskih vrtića Šibenik za pedagošku godinu 2010/2011

24. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika:
a)za mjesec kolovoz 2011. godine