Predavanje HACCP verifikacija i revizija

31.10.2013

Predavanje HACCP verifikacija i revizija

U Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u četvrtak, 07.11. održavat će se predavanje HACCP verifikacija i revizija. Predavanje će se održavati s početkom u 11 sati . Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 05.11.

 

Predavanje je namijenjeno svim subjektima u poslovanju s hranom , gospodarskim subjektima koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu, inspekcijama, te svim drugim zainteresiranim stranama koje sudjeluju u provođenju zakonodavnih uvjeta u području sigurnosti hrane.

 

Predavanje će održati mr.sc. Nevenka Gašparac dr. vet.med. pomoćnica direktora Centra za kvalitetu.

 

Za sve zainteresirane predavanje je besplatno. Organizatori su ŽK Šibenik i Centar za kvalitetu HGK. 

 

Validacija HACCP plana (potvrda adekvatnosti HACCP plana), analiza rezultata monitoringa HACCP-a – zapisi o odstupanjima i poduzetim korektivnim mjerama se redovno analiziraju, a rezultati zapisuju; testiranje/analize proizvoda – ispitivanje nabavljene sirovine, ambalaže i gotovog proizvoda vrši se svakodnevno radi potvrđivanja njihove usuglašenosti sa specifikacijama; interna provjera/HACCP audit (eksterni) – cilj je provjera da li su aktivnosti oko kvalitete i sigurnosti usklađene s planiranim aktivnostima koje osiguravaju ostvarivanje utvrđenih ciljeva, analize reklamacija koje se odnose na sigurnost proizvoda. Ako je moguće potrebno je provesti validaciju svih elemenata HACCP sustava. Validacijom se utvrđuje da li je plan utvrđen na naučnim i tehničkim informacijama, da li su identificirani svi rizici i da li će svi rizici, ako se plan pravilno primjenjuje, biti efikasno kontrolirani. Potrebne informacije za validaciju HACCP plana često uključuju savjete eksperata i naučna istraživanja, promatranja, mjerenja i procjene u pogonu. Validaciju HACCP plana vrši HACCP tim prije njegove primjene.

 

Kontrola proizvoda se vrši prema Planu uzorkovanja interno i eksterno, a radi potvrđivanja efektivnosti upravljanja opasnostima i utvrđivanja njegove usuglašenosti sa zahtjevima za sigurnost. Provjera se radi interno od strane HACCP tima po principima interne provjere, radi verifikacije da li su aktivnosti vezane uz sigurnost proizvoda i rezultati koji se na njih odnose u skladu s planiranim kao i da li su planirane aktivnosti pogodne za postizanje ciljeva. Provedba se vrši po proceduri. Izvještaj o verifikaciji HACCP sustava vrši voditelj HACCP tima na bazi pojedinačnih zapisa o verifikaciji te dostavlja upravi tvrtke radi provjere HACCP sustava.