TEF d.d.

TEF d.d.

Preteča tvornice elektroda i ferolegura je mala tvornica karbida kod Skradina izgrađena 1897. g. Tri godine poslije izgrađena je tvornica karbida i cijanamida na mjestu zvanom Crnica (predgrađe tadašnjeg Šibenika) gdje se nalazio danas stari pogon proizvodnje ferolegura. Dopunom proizvodnje cijanamida tadašnja lokacija postaje jedan od prvih pogona za proizvodnju umjetnih gnjojiva u tadašnjoj Europi. Dvadesetih godina prošlog stoljeća tvornica je bila jedna od najvećih proizvodnih lokacija za karbid i cijanamid u svijetu (20.000 t; resp. 10.000 t). Navedeni proizvodni program bilo je teško realizirati nakon ekonomske krize tridesetih godina prošlog stoljeća te je nekoliko godina tvornica čak bila i zatvorena. Novi proizvodni ciklus počinje tik pred II. svjetski rat orijentacijom na proizvodnju ferolegura (feromangan, silikomangan, silikozrcalovina, silikokalcij, ferovolfram i feromolibden).

Specifičan zemljopisni položaj pogona u Šibeniku omogučavao je dovoz manganskih rudača iz Grčke, Turske, Rusije, Indije i drugih zemalja. Proizvodi su se, pored za domaće tržište, također plasirali na tržišta zapadne Europe, odnosno Amerike. Način proizvodnje koji se primjenjivao brzo je zastarijevao jer se koristio šaržni postupak (nemogućnost povećanja kapaciteta rada), odnosno utrošak električne energije bio je ekstremno velik. Odmah nakon II svjetskog rata nastavlja se osnovna proizvodnja uz zahvate na modernizaciji i povećanju kapaciteta. Također se povećava vrsta proizvedenih proizvoda.

Tvornica kakvoću svog proizvodnog programa više ne orijentira toliko na manualnoj kontroli i vizualnom iskustvu već uvodi preciznu kontrolu instrumentalnih analitičkih pokazatelja kontrole procesa i kakvoće proizvoda sukladno iskustvima moderne proizvodnje u suvremenom svijetu. Kao novi važan proizvod uvodi se proizvodnja ugljenih elektroda za metalnu industriju, više ne samo vezano uz industriju čelika, već sada vezano i uz industriju proizvodnje aluminija i drugih srodnih industrijskih grana.

Šezdesetih se godina u tvornici priklanja sve veća pažnja sigurnosti na radu i radnim uvijetima naročito djelatnika vezanih uz direktnu proizvodnju. Tijekom osamdesetih godina počinje se javljati pritisak javnosti za reduciranje razine onečišćenja TEF-a koji uglavnom nisu akceptirani na razini ozbiljnih primjedbi.

(Studija ekološke sanacije zaostalih sastojaka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih proizvoda, TEF d.d., Šibenik, Ecoina, rujan 2002.)

Zatvaranjem tvornice elektroda i ferolegura (TEF) u Šibeniku, obavljena je razgradnja građevinskih objekata na lokaciji tvornice TEF-a. Prestanak rada tvornice elektroda i ferolegura te razgradnja i rušenje objekata izvršeno je sredinom devedesetih nakon gotovo stoljetnog korištenja i rada. Međutim, nakon razgradnje objekata, na lokaciji su zaostale razne vrste otpada i to: feromanganska troska, katran, fenolni ostaci, karburundum, kovarina, reciklirani separirani granulat, otpadne grafitne elektrode i dr. Kako je planirana prenamjena ovog prostora u druge svrhe (stambeno-poslovna zona prema prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika), prije daljnjih radnji potrebno je izvršiti sanaciju lokacije TEF-a zbrinjavanjem otpada koji je zaostao na lokaciji. U tu svrhu je izrađena Studija ekološke sanacije zaostalih sastojaka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih elektroda (izradila ECOINA, Zagreb, rujan, 2002.).

Tijekom izrade navedene Studije ekološke sanacije izvršena su detaljna ispitivanja svih vrsta otpada zaostalih na lokaciji koje je potrebno sanirati, te su izvršena ispitivanja terena, odnosno utvrđeni opsezi onečišćenja tla i podzemnih voda te dani prijedlozi sanacije. Detaljni istražni radovi su obuhvaćali uzorkovanje i laboratorijska ispitivanja odloženih vrsta otpada; bušenja, uzorkovanja i laboratorijska ispitivanja potencijalno onečišćenog zemljišta i podzemne vode; utvrđivanje količina zaostalih odloženih vrsta otpada geodetskim mjerenjima i georadarskim snimanjima. Na temelju provedenih detaljnih istražnih radova utvrđeno je prisustvo neopasnog tehnološkog otpada i opasnog otpada, prisustvo onečišćenja tla, te ovisno o utvrđenom predloženi sanacijski postupci.

Pri utvrđivanju neopasnog tehnološkog otpada i opasnog otpada primjenjeni su hrvatski propisi te propis zemalja EU (npr. nizozemski propisi). Također, tehnološko-tehničke postavke provedbe sanacije su definirane sukladno postojećim propisima iz zaštite okoliša Republike Hrvatske te postojećim i predvidivim propisima zemalja EU.

Prema američkoj terminologiji slučaj bivše industrijske lokacije TEF-a se smatra tzv. "Brownfields lokacijom". "Browenfields lokacije" predstavljaju lokacije ili niskog ili potencijalnog onečišćenja okoliša, koje se saniraju na način da se prevode u korisne prostore (komercijalne, stambene prostore, itd.). Obično su "Brownfields lokacije" locirane na područjima interesantnim za strateški razvoj, u blizini centra grada s dobrom prometnom povezanosti i s izgrađenom infrastrukturom. Naime, u interesu šire zajednice grada i županije je obnavljanje ovakvih "Brownfields lokacija" na način da se poboljša stanje okoliša, razvije urbani krajolik, poveća zaposlenost i poboljša ekonomski razvoj šire regije. Takav slučaj predstavlja i lokacija TEF-a, te će se omogućiti prenamjena saniranog prostora u novu namjenu i to mješovitu namjenu sukladno Generalnom urbanističkom planu grada Šibenika (poslovno-stambena namjena).

Dakle, osnovni ciljevi sanacije područja razgrađene tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku su:
* dovođenje lokacije u stanje provedene sanacije u svrhu korištenja saniranog prostora u druge namjene,
* osiguranje čistog i zdravog okoliša saniranog područja u svrhu prenamjene prostora u poslovno-stambeni prostor.

(Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za zahvat: sanacija zaostalih ostataka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih elektroda "TEF d.d." Šibenik, zaostalih nakon razgradnje proizvodnih postrojenja, Ecoina, prosinac 2003.)

www.tef.hr

Sjedište


Prilaz tvornici 39
22000 Sibenik
Croatia
tel. 022/201 070
tef@tef.hr