Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Pročelnik:

Miroslav Lucić, dipl.pravnik
e-mail: miro.lucic@sibenik.hr

Pomoćnik pročelnika - voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo:

Radomir Vujović, dipl. pravnik
e-mail: radomir.vujovic@sibenik.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta (izuzev prostornog planiranja), obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje i obveze i naplatu komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red, uređenje cestovnog prometa te mjesnu samoupravu (izuzev izbora za mjesnu samoupravu).

Uređenje područja Grada obuhvaća poslove izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Grada, prometnica i drugih javnih površina.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture.

Obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove uređivanja načina obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanja, koordinacije i usklađivanja planova razvoja komunalne infrastrukture, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada, povjeravanje komunalnih poslova na temelju koncesije i ugovora, prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada, te cijene komunalnih usluga.

Utvrđivanje obaveza i naplatu komunalnih i sličnih obveza obuhvaća upravne i druge poslove na utvrđivanju tih obveza, te naplatu, uključujući i prisilnu naplatu tih obveza.

Komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad Komunalnog redarstva Grada.

Raspolaganje pomorskim dobrom obuhvaća poslove pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom, te izdavanja koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.

Poslovi uređivanja prometa obuhvaćaju poslove praćenja, analize i normativnog uređivanja, odgovarajućeg označavanja, te nadzora cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi mjesne samouprave obuhvaćaju poslove u svezi rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izuzev poslova izbora i konstituiranja tih tijela.

Ustrojstvo odjela:Nino Vrcić, dipl.ing. prometa / ing.građevinarstva - voditelj odsjeka za građevinsko-tehničke poslove
Tel. 022 / 431 030; e-mail: nino.vrcic@sibenik.hr

Ozren Belamarić, ing.građevinarstva - stručni suradnik za građevinsko - tehničke poslove
Tel. 022 / 431 038; e-mail: ozren.belamaric@sibenik.hr

Petra Turko, ing.građevinarstva - viša referentica za građevinsko-tehničke poslove
Tel. 022 / 431 034; e-mail: petra.turko@sibenik.hr

Diana Ninić - savjetnik za komunalne prihode, stambeni i poslovni prostor
Tel. 022 / 431 048; e-mail: diana.ninic@sibenik.hr

Jelena Protega - viša stručna suradnica za ekonomske poslove
Tel. 022 / 431 046; e-mail: jelena.protega@sibenik.hr

Anita Radak - referentica za komunalne prihode, legalizacija objekata
Tel. 022 / 431 046; e-mail: anita.radak@sibenik.hr


Ante Pražen, dipl.ing. prometa - viši savjetnik za promet
Tel. 022 / 431-037e-mail: ante.prazen@sibenik.hr

 

Ivan Livaković, dipl.ing. prometa - viši savjetnik za promet
Tel. 022 / 431- 037 e-mail: ivan.livakovic@sibenik.hrLjiljana Šitum, dipl. ekonomist - viši savjetnik za komunalno gospodarstvo;
Tel. 022 / 431 030; e-mail: ljiljana.situm@sibenik.hr

Ana Udovičić, dipl. novinar - savjetnica za mjesnu samoupravu
Tel. 022 / 431 038; e-mail:ana.udovicic@sibenik.hr

 

Marko Galić – viši referent za elektro-tehničke poslove
Tel: 022/431-036;


Danijel Pivac
- viši referent za komunalno i prometno redarstvo
Tel: 022/431-039,


Bore Rončević - voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo
Tel. 022 / 431 042; e-mail: bore.roncevic@sibenik.hr

Davor Aleksić - referent - koordinator komunalnih redara
Tel. 022 / 431 041

Anika Sniježana Markoč - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 042

Mirko Budimir - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 041

Nikica Zaninović - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 041

Stipe Panjkota - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 039

Siniša Sablić - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 039

Niko Slavica - referent - prometni redar

Ivan Abramović - referent - prometni redar

Milan Zoričić - referent - prometni redar

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel: 022 / 431 - 030
Fax: 022 / 431 - 054