Formirat će se Radna skupina za izvršenje ugovora za RCGO Bikarac

23.02.2012

Formirat će se Radna skupina za izvršenje ugovora za RCGO Bikarac

U dopisu zamjenika ministrice zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoze, zaprimljenom tijekom današnjeg dana, stoji kako je na jučerašnjem sastanku dogovoreno da će i Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija će aktivno sudjelovati u Radnoj skupini koja će biti osnovana u cilju izvršenja ugovora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, pretovarnih stanica te nabavu vozila za ekonomični prijevoz otpada na području Šibensko-kninske županije, za koji je FZOEU raspisao natječaj 12. prosinca 2011. godine.

Radna skupina, u koju će biti uključeni predstavnici Županije, Grada Šibenika, MZOIP-a i FZOEU, bit će osnovana nakon potpisa ugovora Fonda i odabranog konzultanta, odmah nakon povlačenja žalbe od strane Grada Šibenika. Kroz aktivnosti radne skupine Gradu i Županiji će biti omogućeno nadzirati, pratiti i usmjeravati izradu projektne dokumentacije.

Sva dokumentacija koja će se izrađivati u konačnici mora biti usuglašena i odobrena od strane svih članova Radne skupine. Na taj način smatramo da će biti izbjegnute eventualne nejasnoće i nesporazumi te omogućena izrada kvalitetne dokumentacije kao i njena transparentnost.