Grad potpuno spreman dočekuje nadolazeće hladne, a moguće i sniježne dane

31.01.2012

Grad potpuno spreman dočekuje nadolazeće hladne, a moguće i sniježne  dane

Vremenske prognoze posljednjih dana najavljuju iznimno hladne dane, s mogućnošću snijega i u Dalmaciji. Tako se i na šibenskom području očekuju iznimno hladne, sibirske temperature, praćene obilnim padalinama. Prognostičari predviđaju da će osim leda, Šibenik ovih dana biti okovan i snijegom.  Upravo zbog tih prognoza sve su Gradske službe pripravne za mogući snijeg i led, a o hladnoj fronti koja nam prethodi sljedećih desetak dana obaviještene su sve gradske institucije, od vrtića i škola do kazališta, kako bi se na vrijeme poduzele potrebne radnje. Zbog opasnosti od smrzavanja vodovodnih cijevi uslijed čega bi moglo doći do njihovog pucanja, sve fontane u Gradu Šibeniku će biti isključene.

Ceste Šibenik također spremno dočekuju prvi ovogodišnji snijeg. Kao koncesionar na održavanju cesta kroz Grad osigurali su dovoljnu količinu soli, kojom će se posuti prometnice ukoliko se za to ukaže potreba. Za prohodnost pješačkih zona u Gradu Šibeniku zadužena su gradska poduzeća  Čistoća i Zelenilo koji su također pripravni za snijeg i led.

Prema Odluci o komunalnom redu koju je donijelo Gradsko vijeće u svibnju 2008. godine uklanjanje snijega i leda uređeno je člancima 107., 108. i 109. Naime, vlasnici i korisnici stanova, zgrada, poslovnih prostorija i drugih objekata dužni su, čim vremenske prilike to omoguće, očistiti javne površine ispred zgrada, poslovnih prostora i objekata od snijega i leda na način da se osigura siguran i nesmetan prilaz pješaka, pa građane molimo da se pridržavaju navedenih odredbi.

O uklanjanju snijega i leda s javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica na malo, kolodvora, športskih objekata i sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu djelatnosti. Javne površine od snijega i leda čisti trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost održavanja čistoće. Članak 109. Nadalje navodi da se radi sprječavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja, javne prometne površine moraju posipati odgovarajućim materijalom. Fizičke i pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s javnih prometnih površina dužne su osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina ukloni u roku od najduže 2 dana nakon otapanja snijega i leda. Za vrijeme drugih vremenskih nepogoda, posebno obilnih kiša, odmah, čim to mogućnosti dozvoljavaju, moraju se popraviti te očistiti i dovesti u ispravno stanje šahtovi, slivnici, kao i druge naprave na javnim prometnih površinama kao i odvesti nataložen materijal, polomljene grane i slično.  Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.