Održana 11. sjednica Gradskog vijeća

11.12.2018

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća

Danas je u Gradskoj vijećnici održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika na kojoj je usvojen Proračun Grada Šibenika za 2019. godinu koji iznosi 311.700.000,00 kn te je za 68.600.000,00 kn veći u odnosu na Proračun za 2018. godinu, a najvećim dijelom zbog projekata koji su planirani iz izvora EU sredstava.  Usvajanjem Proračuna vijećnici su prihvatili i niz pripadajućih odluka. 

 

Uoči glasovanja o proračunu za narednu godinu, na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu te Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

 

Vijećnici su usvojili i Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju Grada Šibenika na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. Usvojena je i Odluka o Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku za otpis potraživanja.

Prihvaćena je i Odluka o izradi III. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibeniku.

 

Između ostalih točaka dnevnog reda, na sjednici su usvojene: Odluka o komunalnom doprinosu , Odluka o komunalnoj naknadi, Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, a koje se usklađuju sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 04.08.2018.godine.

 

Prihvaćena je i Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na području Grada Šibenika.

 

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno  dijete. Ovom odlukom podižu se iznosi naknade novčane pomoći roditeljima ; iznos za prvorođeno dijete podiže se sa 1.200,00 kuna na 1.500,00 kuna, a iznos za drugorođeno dijete sa 1.400,00 na 2.000,00 kuna.

 

Prihvaćena je Odluka o planu davanja koncesija u 2019. godini te Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Šibenika.

 

Usvojena je i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra kat. čest. 3913/1 K.O. Šibenik i čest. zem. 1224/1 K.O. Šibenik.

 

U nastavu sjednice prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preimenovanju ulica u Raslini te Odluka o uključivanju dodatnih naselja u Lokalnu akcijsku grupu Krka.

Usvojena je Odluka o Analizi stanja civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018. godinu te Odluka o Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu. Prihvaćena je Odluka o Programu rada Savjeta mladih Grada Šibenika s financijskim planom za 2019. te Odluka o Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Šibenika za 2019. godinu.

 

U nastavku sjednice, vijećnici su prihvatili Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV Smilje za 2017./2018. pedagošku godinu te Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV Šibenska maslina za  pedagošku 2017./2018 godinu. Također, na znanje su primili završni račun sa financijskim izvještajem za 2017. godinu  Hrvatskog nogometnog  kluba „Šibenik“ s.d.d. te Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna  Grada Šibenika za mjesec listopad 2018. godine.


Na sjednici je prihvaćena i Odluka o zasnivanju prava građenja u korist Grada Šibenika, Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje  s turističkim kapacitetima, oznake NA5 te Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika.

 

Vijećnici su usvojili i Rješenje o razrješenju ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.

 

Prihvaćena je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade vatrogasnog doma u Grebaštici te Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade  društvenog doma u Konjevratima.

 

Uoči rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika u sklopu tzv. aktualnog sata.