Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

22.03.2019

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

U Gradskoj vijećnici danas je održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika.  Između ostalih točaka Dnevnog reda, vijećnici su danas donijeli odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika. Izbori će se održati u nedjelju 28. travnja 2019. godine od 7,00 do 19,00 sati.

 

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 2.500.000,00 kn, te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 2.500,000,00 kn. Najznačajnije povećanje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe prihodi od poreza i prireza na dohodak za iznos od 1.918.000,00 kn jer je dosadašnjim ostvarenjem premašen dinamički plan. Najznačajnije smanjenje u strukturi prihoda poslovanja u odnosu na početni plan bilježe pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.350.000,00 kn zbog manje očekivanih troškova projekta Revitalizacije tvrđave sv. Ivan do kraja godine. Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 2.500.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata, a najvećim dijelom za financiranje vlastitog učešća Grada odnosno proračunske komponente za realizaciju kapitalnih projekata koji se ujedno sufinanciraju iz Europskih i nacionalnih fondova.


Nastavno na usvojen rebalans proračuna, vijećnici su prihvatili i točke vezane uz rebalans i to: Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019.godini; Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini; Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019. godinu; Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019. godinu; Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika.


Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2019. Godinu.


U nastavku sjednice prihvaćen je i Prijedlog Odluke o davanu prethodne suglasnosti na Prijedlog općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja.

 

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta te Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom kao i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta prijevoza robe u staroj gradskoj jezgri.

Usvojen je i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za nekretnine čest.br. 5411/30 K.O. Donje Polje te čest.br. 5411/32 K.O.Donje Polje.

Vijećnici su izglasali i prijedlog Odbora za društvene djelatnosti da se s Dnevnog reda današnje sjednice povuče Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Festivala klasične glazbe „Musica Appassionata“.

 

U nastavku sjednice je prihvaćen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za razdoblje 2019.do 2022. godine.

 

Gradski vijećnici odbili su dati suglasnosti na prijedloge Statuta osnovnih škola – Brodarica, Fausta Vrančića, Jurja Dalmatinca, Jurja Šižgorića, Meteriza, Petra Krešimira IV, Tina Ujevića, Vidici i Vrpolje.

 

Usvojen je prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Šibenska maslina te je na navedenu funkciju imenovana Maja Gulin.

 

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Šibenika; Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika; Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Šibenika te Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec veljaču.

 

Usvojeni su i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik    s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika, Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika, Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2018. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog plana te Prijedlog Odluke o suglasnosti za poduzimanje radnji u svrhu prijenosa prava građenja u korist Šibensko-kninske županije.

 

 

Uoči početka rasprave po točkama Dnevnog reda vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima u okviru tzv. aktualnog sata.