Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

25.11.2011

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Šibenika mr.sc. Goran Grguričin na početku današnje, 26. sjednice, pozvao je vijećnike i sve sjednici nazočne, da minutom šutnje odaju počast preminulom ravnatelju Gradske knjižnice Jurja Šižgorića Milivoju Zeniću.

Nakon aktualnog sata prozivkom je utvrđeno da su sjednici nazočna 22 od ukupno 26 vijećnika. U trenutku glasovanja o dopuni Dnevnog reda, 12 vijećnika je bilo ZA, te je prihvaćen prijedlog predlagatelja da se Dnevni red dopuni s tri točke:

Kao dopuna Dnevnog reda uslijedila je točka u kojoj je jednoglasno,  na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Jurja Šižgorića, prihvaćeno da Vilijam Lakić bude v.d. ravnatelja Gradske knjižnice.

Odluku o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta, kao 2. točku dopune, obrazložila je Ksenija Slavica te kazala kako je Ministarstvo financija Republike Hrvatske ponudilo Gradu Šibeniku zajam za sufinanciranje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac u maksimalnom iznosu od 1.571.552,00 EUR-a. „Naime, Republika Hrvatska preko Ministarstva financija kreditno se zadužila kod Europske investicijske banke (EIB) za financiranje projekata iz programa ISPA. Kako kreditna sredstva nisu iskorištena u cijelosti od strane Republike Hrvatske, Ministarstvo financija ponudilo je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sufinanciranje projekata iz programa ISPA. Kako se radi o zaduživanju Ministarstva financija, Grad Šibenik nije obvezan po ovom zajmu tražiti suglasnost Vlade Republike Hrvatske, niti raspisivati javno nadmetanje za kreditna sredstva po odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi. Isto tako, ovo zaduživanje ne ulazi u ukupnu godišnju obvezu Grada Šibeniku temeljem članka 88. važećeg Zakona o proračunu.“, kazala je Slavica.

Nakon burne rasprave o (ne)transparentnosti rada s 12 glasova ZA (od 22 nazočnih) donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture između Grada Šibenika i „NCP HOTELI“ d.o.o. Šibenik kojim se regulira: Izgradnja fekalne kanalizacije u prometnici - Obala Jerka Šižgorića promjera 400 mm s izgradnjom precrpne stanice kojom bi se omogućila doprema fekalnih otpadnih voda do crpne stanice Mandalina, izgradnja vodovodne mreže promjera 100 i 250 mm za opskrbu pitkom vodom, izgradnja oborinske odvodnje promjera 250 mm ukupne dužine 550 m i izgradnja javne rasvjete. Priznavanje troškova izgradnje navedene komunalne infrastrukture uredit će se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Kako je pojasnio dogradonačelnik Vidović, ističući važnost ovog projekta koji bi Šibeniku trebao dati ne samo marinu za mega-jahte, već i otvoriti velik broj radnih mjesta, te naglašavajući potpunu transparentnost u radu aktualne gradske vlasti, pojasnio je kako se sve radi zakonito jer je upravo Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano da se troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture priznaju obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave ako sam snosi spomenute troškove. Također je kazao kako će se Ugovorom o financiranju izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture i urediti ti odnosi pri odabiru izvođača radova i prava i obveze ugovornih strana.

 

 

 

Nakon dopune, nastavilo se raspravljati po predloženom Dnevnom redu, te je uslijedila točka o  Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu. Prije rasprave, gradonačelnik je dao uvodno obrazloženje: „Proračun Grada Šibenika za 2011.godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade RH za razdoblje 2011-2013.godinu prema kojima je očekivana stopa rasta BDP-a iznosila 1,50%,pad  poreznih prihoda 1,80%,te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2010. godini i očekivanih kretanja istih u 2011.godini. Međutim izmijenjeni makroekonomski i financijski uvjeti imaju za posljedicu nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna,te se u određenoj mjeri odražavaju i na financijske  pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave pa tako i na Grad Šibenik. Pored objektivno smanjenih prihoda u 2011. godini postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na dosadašnje ostvarenje prihoda Grada šibenika i na izvršenje rashoda iz Proračuna. Ako se osvrnemo na ostvarenje prihoda za razdoblje od 10 mjeseci ove godine ,pad ostvarenja bilježe prihodi od poreza na promet nekretnina,prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u vlasništvu Grada i prihodi vodnog gospodarstva.Zbog manjeg prometa na tržištu nekretnina slabije je ostvaren ovaj prihod,a prihodi od zakupa manje se ostvaruju zbog gospodarske krize te sam donio Odluku o 10% manjem iznosu zakupnina do kraja ove godine.Prihodi vodnog gospodarstva-prihodi iz cijene vode- su po novom Zakonu o vodama prihod koncesionara. Zbog svega navedenog potrebno je ponovno uravnotežiti proračun odnosno izvršiti korekciju visina pojedinih planiranih proračunskih prihoda i izvršiti ponovno usklađenje rashodne strane proračuna s novim planom prihoda. Gradsko vijeće Grada Šibenika usvojilo je na sjednici u .prosincu 2010godine Proračun Grada Šibenika za 2011.godinu u ukupnom iznosu od 191.427.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Šibenika za 2011.godinu predlaže se smanjenje visine proračuna za 2.929.000,00 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje rashoda za 9.711.000,oo kn. Naime u Proračunu za 2011.godinu  nismo planirali manjak iz prethodnih godina. Poznato vam je kad smo usvajali godišnji obračun proračuna za 2010.godinu da nam je ostao nepokriven manjak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 6.781.474,57 kn kojeg ovim Izmjenama planiramo i iz tog razloga nam je veće smanjenje rashoda u odnosu na prihode. Ovim Izmjenama sa planiranim manjkom proračun bi ukupno iznosio 188.398.000,00kn. Projekte koje smo predložili ovim Izmjenama da se brišu  predloženi su  u Izmjenama Proračunskih projekcija za 2012. i 2013.god. što znači da ne odustajemo od tih projekata. U Posebnom dijelu Prijedloga Izmjena i dopuna proračuna za 2011.godinu po programima ,aktivnostima i projektima kao i u Obrazloženju rebalansa,detaljno su vidljive sve predložene izmjene pa ja u ovom kratkom uvodnom obrazloženju ne bi sad pojedinačno govorio,već   kroz raspravu bi se uključio u obrazloženje pojedinih izmjena.“, kazao je gradonačelnik.  

 

 

 

Potom su redom usvojene odlukeo izmjenama programa: održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2011. godini, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. Godini,  javnih potreba u sportu za 2011. Godinu, javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2011. Godinu, zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2011. Godinu.

 

 

 

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibenika, kojom se mijenjaju neki akademski uvjeti koji se traže za ravnatelja kazališta i mijenja se broj članova Kazališnog vijeća. Kazalište u Šibeniku ima danas samo dvoje članova iz redova umjetnika koji mogu biti članovi Kazališnog vijeća (Nera Gojanović-Kljajić je sada ravnateljica, Sara Lovrić je otišla na usavršavanje u inozemstvo, jedan umjetnik odlazi u mirovinu), te će Kazališno vijeće imati sada 5 članova (dvoje su umjetnici iz redova HNK u Šibenku).

 

 

 

Doneseno je i Rješenje o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Živana Podrug, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti zatražila je razrješenje, upravo zbog obrazloženog novog broja članova Kazališnog vijeća.

 

 

 

Kako je vijećnik Zlatko Štrbinić, izabran na Nezavisnoj gradskoj listi, dana 24. listopada 2011. godine dostavio ostavku na vijećničku dužnost, zamijenio ga je prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste, dr.sc. Goran Mihelčić te je iz tog razloga doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, jer je Zlatko Štrbinić bio njegov član. Iz istoga razloga dr. Mihelčić je zamijenio gosp. Štrbinića u Odboru za dodjelu nagrada i priznanja.

 

 

 

Zbog iskazanog interesa pravnih i fizičkih osoba, donesene su Izmjene Odluke o komunalnom redu na način da gospodarski subjekti mogu sklapati ugovore za oglašavanje i reklamiranje na stupovima javne rasvjete. Ugovorom s nadležnim upravnim tijelom za gospodarenje gradskom imovinom Grada Šibenika, utvrdit će se  lokacija rasvjetnog stupa koji se koristi za postavljanje reklame, naknada za korištenje rasvjetnog stupa, vrijeme korištenja i dimenzije reklame.

 

 

 

Donesena je i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti sakupljanja i postupanja s neupisanim psima te s napuštanjem i izgubljenim životinjama na temelju ugovora na području Grada Šibenika, kao i Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina na temelju ugovora na području Grada Šibenika Ova odluka je prihvaćena uz amandman da umjesto ugovorne kazne od 10.000, kuna, taj iznos glasi na 10% od ugovorenog posla. Naknadno je utvrđeno da je ugovorna kazna od 10.000,oo kuna bila predmetom natječaja, te će se za drugu sjednicu Gradskog vijeća ponovo pripremiti Odluka, s obzirom da je vijeće amandman izglasalo.

 

 

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o priključenju komunalne vodne građevine. Naime, stupanjem na snagu Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, jedinice lokalne samouprave su obvezne na prijedlog isporučitelja vodne usluge donijeti Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Zakonom o vodama regulirano je priključenje stambenih, poslovnih i drugih građevina i nekretnina na komunalne vodne građevine, odnosno na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje. Ovim prijedlogom  Odluke o priključenju detaljno se propisuje postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na vodne građevine, određene su naknade za priključenje i načini plaćanja naknade, rokovi priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, nadzor na provođenjem ove Odluke, te prekršajne odredbe. Propisane naknade za priključenje utvrđene su sukladno Uredbi o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.  Nadalje, bitna novost je da Zakon o vodama nalaže jedinicama lokalne samouprave da one pokreću i vode upravni postupak o ostvarivanju prava na priključak na vodoopskrbu i odvodnju, ako postoje tehnički uvjeti. Do sada je predmetno rješenje donosilo trgovačko društvo isporučitelj usluge „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Isporučitelj vodne usluge objavit će odluku o priključenju na internetu i na drugi prikladan način, i dužan ju je učiniti dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja. Jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti odluku o priključenju Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po njezinom donošenju. Gradonačelnik je kao predlagatelj naknadno povukao članak 17.stavak 3. koji govori o obročnoj otplati troškova priključka vodovoda i kanalizacije.

 

 

 

Na inicijativu Odbora za prevenciju kriminaliteta gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću donošenje Odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama, a koju je vijeće i usvojilo. Iako postoji Zakon o zabrani prodaje i služenja alkohola maloljetnicima ne postoji niti jedan zakon koji zabranjuje javno konzumiranje alkoholnih pića maloljetnim osobama. Predmetnom Odlukom osim zaštite maloljetnih osoba namjerava se smanjiti i vandalizam na gradskoj imovini kojem je najčešći razlog alkohol.

 

Vijeće je donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija – zapad, kojom su utvrđeni osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Plana : izgradnja turističkih i zdravstvenih sadržaja koji će pružiti cjelogodišnji boravak korisnika zdravstvenih i ostalih usluga, osiguranje potrebne komunalne opremljenosti unutar obuhvata, rješavanje prometne povezanosti obuhvata s ostalim dijelom naselja. Plan treba omogućiti izgradnju turističkih i zdravstvenih sadržaja s pratećim sadržajima rekreacije, trgovačkim i uslužnim sadržajima. Polivalentni centar interaktivno će djelovati i utjecati na cjelokupno naselje Jadriju u cilju podizanja kvalitete života. U polivalentnom gerijatrijskom centru nije dozvoljeno planirati objekte stambene namjene. Programska polazišta se odnose na planiranje izgradnje polivalentnog gerijatrijskog centra i pripadajućih zdravstvenih, poslovnih, uslužnih , ugostiteljsko-turističkih i trgovačkih sadržaja kao što su: Hotel s poliklinikom i smještajnim kapacitetima, ordinacijama i sl., depadanse hotela  za starije osobe-objekti u nizu, gospodarski prostori za radnu terapiju sa poljoprivrednim površinama, uprava i centralna kuhinja.  Uz gerijatrijski dio naselja  planiraju se i javni sadržaji koji će biti dostupni ne samo stanovnicima naselja nego i cjelokupnom lokalnom stanovništvu kao i turistima koji posjećuju Šibenik i Jadriju : središnja pješačka zona s restoranima, prodavaonicama, uslužnim i vjerskim sadržajima te sadržajima smještaja za posjetioce gerijatrijskog centra ( motel-hostel) na gornjim etažama, trgom i prostorom za javna događanja, SPA-cantar sa zatvorenim i otvorenim bazenima, zdravstvenim sadržajima terapija i rehabilitacija te wellnessa i fitnessa, polivalentna dvorana za kulturna događanja, garaža i parkiralište.

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Šubićevac-ex Poliplast.

Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi Šibenik, koju je donijelo Gradsko vijeće,
 temelji se na čl. 35. stavku 2. i 8. te članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji propisuju: „Članak 35. (2) Stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže, upravlja i koristi se Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno tijelo ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.


Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući će se način primjenjivati pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba. Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednačenih pravnih osoba.

Članak 391.

(1) Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
(3) Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:

 – osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.

(4) Tržišna cijena iz stavka 3. ovoga članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području jedinice lokalne samouprave.

(5) Pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovoga članka ništetni su.“

Nadalje na Odluku odgovarajuće je primijenjen Zakon o upravljanju državnom imovinom i Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske posebice odredbe o tržišnoj i početnoj cijeni, uvjetima natječaja, odredbe kada se nekretnina prodaje bez javnog natječaja, odredbe o tome tko se smatra najboljim ponuđačem, odredbe o jamčevini.

Donesena je i Odluka o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika s Prostornim planom uređenja Grada Šibenika, a usvojeno je i Godišnje izvješće o radu Gradskih vrtića Šibenik za pedagošku godinu 2010/2011

Vijeću je podneseno i Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec kolovoz 2011. godine.