Otvorene ponude pristigle na Javni poziv za kupnju dionica HNK Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika

09.07.2019

Otvorene ponude pristigle na Javni poziv za kupnju dionica HNK Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika

Danas je u Gradskoj upravi održano javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d.  u vlasništvu Grada Šibenika.

 

Predmet poziva je prodaja 297.056 komada dionica Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika nominalne vrijednosti 59.411.400,00 kuna, a što iznosi 95,49 % temeljnog kapitala za početnu cijenu od 100.000,00 kuna.

 

Postupak otvaranja ponuda provelo je Povjerenstvo za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica HNK Šibenik s.d.d. u vlasništvu Grada Šibenika kojeg sačinjava po jedan vijećnik, predstavnik svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Šibenika. Od 11 članova Povjerenstva na otvaranju je nazočilo 8 članova, a za predsjednicu Povjerenstva izabrana je gradska vijećnica Ljubica Kardum.

 

Povjerenstvo je utvrdilo kako je na Javni poziv pristigla jedna ponuda tvrtke Paramount Grupa d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, zastupana po odvjetniku Jasminu Avdagiću, te je ista uplatila jamčevinu u iznosu od 105 tisuća kuna.

Povjerenstvo će ponudu s pripadajućom dokumentacijom razmotriti te ocijeniti prihvatljivost i kvalitetu dostavljene ponude.

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno Javnom pozivu, donosi Gradsko vijeće Grada Šibenika.