Poboljšanje energetske efikasnosti na bazenu u Crnici

09.11.2011

Poboljšanje energetske efikasnosti na bazenu u  Crnici

26. rujna 2011. godine djelatnici UNDP-a odradili su preliminarni energetski pregled zatvorenog bazena u Crnici, a svi računi za električnu energiju, lož ulje i vodu od 2007. godine unose se u ISGE - Informacijski sustav za gospodarenje energijom (računalni program koji se koristi kao alat za kontinuirano prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energije u gradu Šibeniku preko centralne baze podataka).

Nakon toga, osobe odgovorne za gospodarenje energijom u svakom objektu u vlasništvu Grada Šibenika (ravnatelji, domari ili administrativno osoblje) biti će obvezne unositi podatke o potrošnji svih energenata i vode, a nakon čega slijedi analiza i interpretacija prikupljenih podataka , te predlaganje korektivnih mjera i projekata poboljšanja energetske efikasnosti - EE PROJEKTI.

Inače, uz niz preliminarnih energetskih pregleda odrađenih do sada u 7 osnovnih škola, UNDP u suradnji sa EE timom Grada Šibenika kao prioritet uzeo je bazen u Crnici zbog iznimno velike potrošnje energenata i vode, što znatno opterećuje gradski proračun.