Zaključen ugovor za dimnjačarske poslove

04.09.2013

Zaključen ugovor za dimnjačarske poslove

Gradonačelnik Željko Burić i vlasnik obrta „MG“ za grijanje, hlađenje, vodo i plinske instalacije Marko Garma zaključili su Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na cijelom području Grada Šibenika.

Naime, Gradsko vijeće Grada Šibenika, nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, po objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, Odlukom je prihvatilo ponudu koncesionara i odlučilo mu dati koncesiju za obavljanje navedene komunalne djelatnosti na vrijeme od pet godina.

Naknada za koncesiju iznosi 1.200,00 kuna godišnje, a cijena za pruženu uslugu utvrđuje se prema Cjeniku dimnjačarskih usluga, kojeg je koncesionar priložio uz prijavu na natječaj za dodjelu koncesije Jamstva koncesionara.