17. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

04.12.2019

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati 11. prosinca  2019. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“

DNEVNI RED

1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2019. i projekcije za  2020.   i 2021. godinu (preuzmi PDF)(prilog 1)

a) Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2019. godini (preuzmi PDF)
b) Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini (preuzmi PDF)
c) Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
d) Prijedlog Odluke o II. izmjeni  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
e) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
f) Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada   Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
g) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)
h) Prijedlog Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i  2022. godinu (preuzmi PDF)(prilog 1)

a) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini (preuzmi PDF)
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u  2020. godini (preuzmi PDF)
d) Prijedlog Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
e) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
f) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
g) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu (preuzmi PDF)
h) Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
i) Prijedlog Odluke o usvajanju plana sukcesivnog pokrića manjka (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Šibenik (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi
13.a) (preuzmi prilog)
13.b) (preuzmi prilog)


10. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje ex. Kina Odeon (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude IDS d.o.o. za gradnju i servis industrijskih pogona (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (preuzmi PDF)(prilog 1)

13. Prijedlog Odluke  ukidanju statusa javnog dobra:

a) na čest.br. 5951/2 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)
b) na čest. br. 2373/25 K.O. Donje Polje (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o promjeni plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Odluke o promjeni plana davanja koncesija u 2019. godini (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Tvrđave kulture Šibenik (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tvrđave kulture Šibenik (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališnih ili garažnih mjesta na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)(prilog 1)

20. Prijedlog Odluke o pristupanju i djelovanju u radu Nikola Tesla Network – Mreža Nikola Tesla (preuzmi PDF)

21. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice  Šibenik za 2020. (preuzmi PDF)

22. Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem  TEF d.d. Šibenik za 2018.   godinu (preuzmi PDF)

23. Izvješće o poslovanju s financijskim izvješćem za 2018. godinu Batižele d.o.o. Društvo za upravljanje nekretninama (preuzmi PDF)

24. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Galerije likovnih umjetnosti Svetog Krševana (preuzmi PDF)

25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Šibenika s financijskim planom za  2020. godinu (preuzmi PDF)

26. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec listopad 2019 (preuzmi PDF)

DOPUNA

1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu (preuzmi PDF)

2. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Šibenika za razdoblje od 2020. do 2023. godine (preuzmi PDF)     


Svi materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Šibenika u ZIP formatu (preuzmi ZIP)