Ured Gradonačelnika

Pročelnica:

Mladena Baran Jakelić, prof. hrvatskog jezika i književnosti
Tel. 022 / 431 014; e-mail: mladena.baran.jakelic@sibenik.hr

Ured Gradonačelnika
organizira aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koordinira njihove odnose s javnošću, koordinira medijsku promidžbu Grada, obavlja poslove protokola, odgovarajuće administrativne poslove iz djelokruga rada gradonačelnika i njegovih zamjenika, odgovarajuće poslove u svezi zastupanja Grada, te organizira rad sa strankama gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Ured gradonačelnika također obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, u smislu posebnih propisa.

Ured gradonačelnika obavlja i odgovarajuće poslove u svezi uređivanja web stranica Grada, promoviranja na javnim portalima, on-line komunikaciju s građanima.

Ustrojstvo Ureda Gradonačelnika: 

Ivana Labor - stručna suradnica za opće poslove i koordinaciju poslova zamjenika gradonačelnika

Tel. 022 / 431 010; e-mail: ivana.labor@sibenik.hr

 

Daria Lucić, dipl. novinar - viša savjetnica za odnose s javnošću
Tel. 022 / 431 015; e-mail: daria.lucic@sibenik.hr

Marina Jurković, dipl. novinar - viša stručna suradnica za informiranje
Tel. 022 / 431 040; e-mail: marina.jurkovic@sibenik.hr


Tomislav Lokas, dipl. ing. elektrotehnike - viši savjetnik za informatičke tehnologije
Tel. 022 / 431 049; e-mail: tomislav.lokas@sibenik.hr


Ivan Bašić -
informatički referent
Tel. 022 / 431 040; e-mail: ivan.basic@sibenik.hr

Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel. 022 / 431 - 010
Fax. 022 / 431 - 099