Kulturno vijeće

Kulturno vijeće

Kulturno vijeće Grada Šibenika:

 •  predla­že ci­ljeve kulturne politike i mjera za ­njezino provođe­nje, a posebice predlaže programe javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Šibenika
 • omogućava utjecaj kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost
 • pruža pomoć pročelniku upravnog odjela grada nadležnog za kulturu pri provedbi programa javnih potreba u kulturi i njihovom financiranju
 • suodlučuje u utvrđivanju kulturne politike, u koju svrhu daje stručne podloge i mišljenja upravnom odjelu nadležnom za kulturu
 • na zahtjev Gradskog vijeća, Gradonačelnika te upravnog odjela grada nadležnog za kulturu, raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daje pisana mišljenja navedenim tijelima
 • razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u kulturi i umjetnosti te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom


Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/05 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 9/09 i 2/18)


Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13).

 

Članovi Kulturnog vijeća Grada Šibenika

 1. Hrvoje Jelković (područje kulturno-umjetničkog amaterizma)
 2. Morana Periša (područje inovativne i umjetničke kulturne prakse)
 3. Angela Bujas (područje zaštite i očuvanje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara)
 4. Tea Slavica (područje kazališne glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti)
 5. Dino Karađole (područje inovativne i umjetničke kulturne prakse)
 6. Miljenka Bujas (područje kulturno-umjetničkog amaterizma)
 7. Lana Marinović Čala (područje vizualne umjetnosti)

 

Predsjednica: Morana Periša

Bilješke sa sjednicaSažetak konstituirajuće sjednice KV.pdf (242.92 kB)

 

Poslovnik o radu Kulturnog vijeća Grada ŠibenikaPoslovnik o radu kulturnog vijeca grada Sibenika.pdf (130.06 kB)