Misija gradske uprave

Gradska uprava s gradonačelnikom na čelu mora predstavljati prvu i zadnju instancu građana u rješavanju njihovih problema, ona im u svakom segmentu mora stajati na raspolaganju i biti mjestom rješavanja njihovih pojedinačnih ali i zajedničkih problema. Obraćajući se gradskoj upravi, građani moraju u svakom trenutku znati i što je još važnije i uvjeriti se u činjenicu da su zaštićeni osnovnim građanskim i ljudskim pravima. Odnos na relaciji gradska uprava-građani mora se graditi na međusobnom uvažavanju i povjerenju, ali se isto tako moraju znati prava i odgovornosti obaju strana. S takvom gradskom upravom, koja počiva na zdravim principima rada, građani će moći lakše i efikasnije komunicirati sa svojom neposredno izabranom vlašću, odnosno s gradonačelnikom.

 

Sve to moguće je postići uz tri osnovna postulata koje treba provoditi, ali u koje treba prije svega i vjerovati, a to su: stručnost, otvorenost i solidarnost.

 

Svi su oni pretpostavka kvalitetnom radu; stručnost, upošljavanje obrazovanih kadrova, željnih rada na dobrobit svih, s posebnim naglaskom na mlade ljude koji će dati svježinu u komunikaciji s građanima; otvorenost, rad bez ograda i predrasuda; rad kojim dokazujemo da smo spremni prihvatiti sve dobro i pozitivno i to i primijeniti, ali isto tako sve dobro i pozitivno što činimo podijeliti s našim sugrađanima; solidarnost, poseban osjećaj za posao koji se radi, spremnost da se u svakom trenutku stavimo na raspolaganje i angažiramo za dobrobit pojedinca i našega Grada.

 

Građani mogu podnositi upite na adrese:

Ured gradonačelnika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik ili elektroničkim putem na e-mail adrese: gradonacelnik@sibenik.hr

 

E-mail adresa za upite medija:
press@sibenik.hr

 

Najčešća pitanja i odgovori


KOLIKO U GRADU ŠIBENIKU IZNOSI NAKNADA RODITELJIMA ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na pomoć ostvaruje se u novčanom iznosu i to:
- za prvorođeno dijete u visini od 1.500,00 kuna-jednokratno
- za drugorođeno dijete u visini od 2.000,00 kuna-jednokratno
- za trećerođeno i svako daljnje dijete u visini od 21.000,00 kuna koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta.

TKO MOŽE OSTVARITI POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno nakon 28. veljače 2014. godine;
- koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u gradu Šibeniku od najmanje godinu
dana neposredno prije rođenja tog djeteta te dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u gradu Šibeniku ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u gradu Šibeniku, u vrijeme podnošenja zahtjeva te dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

KOJIM JOŠ PRONATALITETNIM MJERAMA, OSIM NAKNADE ZA BEBE, POMAŽETE/STIMULIRATE OBITELJI I POTIČETE POZITIVNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE U GRADU?

Grad Šibenik je osnivač dvije predškolske ustanove DV Šibenska maslina i DV Smilje te sufinancira boravak djece u pet predškolskih ustanova drugih osnivača. Sudjelovanje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Šibeniku je među najnižima u RH , a umanjuje se i sudjelovanje u cijeni programa za roditelje sa dvoje i više djece na način da se cijena umanjuje za 25% za 10-satne programe, smjenski i posebni program i za 15% za 5,5-satni program. U dvije osnovne škole čiji je osnivač Grad organizira se i produženi boravak za djecu polaznike 1. i 2. razreda.

KOJA SLUŽBENA VOZILA KORISTE GRADONAČELNIK I ZAMJENICI? KOLIKO SU STARA?

Grad Šibenik ima službeno vozilo PASSAT VW 3,2 star 8 godina kojeg vozi isključivo službeni vozač. Zamijenjen je i nadoplaćen tadašnjim Passatom. Gradonačelnik i zamjenici imaju na raspolaganju vozila Golf. Gradonačelnik Golf 1,6 TDI iz 2014.g. Zamjenici gradonačelnika: Golf TDI 1,9 je iz 2005 , a Golf 2,0 je iz 2006. Za niti jedno vozilo Grad Šibenik nema leasinga niti kredita.

KAKO MOGU OSTVARITI POMOĆ ZA NAKNADU ZA OGRJEV?

Grad Šibenik korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Šibenik koji imaju prebivalište na području Grada Šibenika, osigurava pravo na naknadu troškova ogrjeva. Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva svoje pravo na naknadu troškova ogrjeva mogu iskoristiti ispunjenjem zahtjeva u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Petra Grubišića 3, soba br. 4.
Potrebna dokumentacija:

1. Potvrda Centra za socijalnu skrb Šibenik o korištenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (prijemni ured CZSS Šibenik - PISARNICA, soba 15)

2. Broj tekućeg računa s obveznom IBAN konstrukcijom

3. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva, dostupna i na internetskoj stranici www.šibenik.hr)

Riječ o decentraliziranim sredstvima koje država doznačuje jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, odnosno Šibensko-kninskoj županiji koja ih potom transferira Gradu Šibeniku.

KAKO SE MOŽE OSTVARITI NAJAM U GRADSKIM STANOVIMA?

Grad Šibenik svaki raspoloživi stan dodjeljuje u najam svojim građanima po kriteriju socijalnog statusa. Ni jedan stan se ne daje u najam bez prethodne konzultacije sa Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji daje preporuku koji je od njegovih korisnika bez osiguranog stanovanja u najvećoj socijalnoj ugrozi.

ŠTO JE KOMUNALNA NAKNADA, A ŠTO KOMUNALNI DOPRINOS?

Komunalna naknada je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog ili garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti. Tim novcem Grad Šibenik financira obavljanje djelatnosti kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće i javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, javna rasvjeta. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine i vrsti nekretnine, a obračunava se po m2 površine.

Komunalni doprinos je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitori. Taj novac Grad Šibenik koristi za građenje i korištenje objekata komunalne infrastrukture (za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu).Visina komunalnog doprinosa obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 građevine.

KOJE SU OBVEZE VLASNIKA KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNIM POVRŠINAMA?

Držatelj psa kada ga izvodi na javnu površinu dužan je sa sobom nositi pribor (lopatica, metlica i pvc vrećica) i odmah očistiti javnu i drugu površinu koju pas zagadi. Po ulicama i drugim javnim površinama držatelj je psa dužan voditi na uzici, a opasne i moguće opasne pse na uzici i s brnjicom na glavi. Držanje i nabava opasnih i moguće opasnih pasa regulirano je Pravilnikom o opasnim psima.

Zabranjeno je voditi psa po uređenim, javnim površinama (perivojima, parkovima, cvjetnjacima, dječjim igralištima i sl.), a naročito je zabranjeno uvođenje pasa u prostore Perivoja Roberta Visianija i Perivoja Luje Maruna, te zelene površine Obale dr. Franje Tuđmana, Obale palih omladinaca i ispred zgrade Županijskog i Općinskog suda u Šibeniku. Zabranjeno je kupanje pasa na plažama i drugim mjestima gdje se kupaju ljudi.

Napuštene i izgubljene pse hvata fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor o obavljanju tih poslova. S napuštenim i izgubljenim životinjama fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor je dužna postupati prema odredbama Zakona o zaštiti životinja. Držatelj psa koji psa više ne želi držati, ako nema druge osobe koja ga je voljna preuzeti od držatelja i držati na propisani način, dužna je psa predati u sklonište za životinje. Ova Odluka se ne primjenjuje na pse koje drže odgovarajuća državna tijela Republike Hrvatske.

KAKO JE PROPISANO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U GRADU ŠIBENIKU?

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika propisuje se rad ugostiteljskih objekata.

Za rad ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ radno vrijeme se određuje kao ljetno i zimsko radno vrijeme. Ljetno radno vrijeme se računa od 01. travnja do zaključno 31. listopada, a zimsko radno vrijeme od 1. studenoga do zaključno 31. ožujka.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ mogu svakog dana raditi
- u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 a petkom i subotom do 02.00 sata
- i zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 01.00 sat

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“
koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati, i to samo u zatvorenim prostorima. Ugostiteljski objekti bez obzira na propisano radno vrijeme ne smiju na otvorenom prostoru organizirati vođenje i puštanje glazbe uživo nakon 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti koji imaju radno vrijeme nakon 02.00 sata dužni su osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu, kao i onemogućiti iznošenje pića i napitaka izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta. Gradonačelnik Grada Šibenika može pojedinom ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti najduže za 2 sata raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, u trajanju od tri do šest mjeseci i to zbog nepodržavanja propisanog radnog vremena, zbog remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu odnosno njegovoj neposrednoj blizini, ako je utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke, kao i da je od strane nadležnog gospodarskog inspektora doneseno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga.

Gradonačelnik može odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) Takav zahtjev ugostitelj podnosi najkasnije 7 dana prije održavanja proslave.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 sat, a petkom i subotom do 02.00 i u zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 01.00.